Šodien vārdadienu svin Gvido, Atvars, rītdien - Dagne, Dagnis
toptitle

Forums

Tēmas nosaukums - Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība

Informācija

Šajā diskusijā piedalās 7 lietotāji. Komentāru skaits 10. Pēdējais viedoklis 25.08.2011. 15:56
Ar medībām saistītās tēmasMedību suņi

Jānis Misiņš
Jānis Misiņš
Pēdējo reizi manīts 2020-05-15 15:31
Lietotāja statuss: Lietotājs
Atrašanās vieta: Riga
Medību stāžs: 12
Aprīkojums: Blaser R93
Suņi: Rietumsibīrijas laika
Medību trofejas: 6
23.08.2011. 11:27
Beidzot ir izdots likums par suņu reģistrāciju.
Ministru kabineta noteikumi Nr.491
Rīgā 2011.gada 21.jūnijā (prot. Nr.39 72.§)
Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība
Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma 25.panta 6.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka mājas (istabas) dzīvnieku – suņu, kaķu un mājas (istabas) sesku – reģistrācijas kārtību.
2. Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrē mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē (turpmāk – datubāze), izmantojot vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv (turpmāk – portāls www.latvija.lv), ja dzīvnieks atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 26.maija Regulai (EK) Nr. 998/2003 par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas lolojumdzīvnieku nekomerciālai pārvietošanai, un ar kuru groza Padomes Direktīvu 92/65/EEK, ir identificējams ar elektroniskās identifikācijas sistēmu (turpmāk – mikroshēma).
3. Šo noteikumu izpildi uzrauga un kontrolē vietējās pašvaldības saskaņā ar to saistošajiem noteikumiem, kā arī Pārtikas un veterinārais dienests veterinārās uzraudzības objektos.
4. Datubāze ir valsts informācijas sistēmas sastāvdaļa, un tās pārzine ir valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs" (turpmāk – datu centrs).
5. Datubāzē:
5.1. reģistrē suņus, kam implantēta mikroshēma;
5.2. var reģistrēt kaķus un mājas (istabas) seskus, kam implantēta mikroshēma.
6. Mājas (istabas) dzīvnieku tā īpašnieks reģistrē datubāzē vienā no šādiem veidiem:
6.1. pie praktizējoša veterinārārsta;
6.2. vietējā pašvaldībā;
6.3. datu centrā.
II. Mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācija pie praktizējoša veterinārārsta
7. Praktizējošs veterinārārsts slēdz līgumu ar datu centru par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju datubāzē un maksas iekasēšanu vai informācijas ievadīšanu datubāzē par mājas (istabas) dzīvnieku un datu centra rēķina izsniegšanu dzīvnieka īpašniekam.
8. Lai datubāzē reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku, tā īpašnieks praktizējošam veterinārārstam uzrāda personu apliecinošu dokumentu (juridiskās personas pilnvarotā persona – arī atbilstošu pilnvarojumu) un mājas (istabas) dzīvnieka pasi vai vakcinācijas apliecību.
9. Praktizējošs veterinārārsts:
9.1. implantē mājas (istabas) dzīvniekam mikroshēmu kreisajā pusē kakla apvidū;
9.2. ievērojot šo noteikumu 7.punktā minēto līgumu, veic vienu no šādām darbībām:
9.2.1. reģistrē mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē un iekasē maksu par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju;
9.2.2. ievada datubāzē informāciju par mājas (istabas) dzīvnieku un izsniedz dzīvnieka īpašniekam no datubāzes izdrukātu datu centra rēķinu par dzīvnieka reģistrāciju;
9.3. ja nav iespējams reģistrēt dzīvnieku datubāzē tiešsaistē, aizpilda mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas veidlapu (1.pielikums) (turpmāk – reģistrācijas veidlapa):
9.3.1. ielīmē mikroshēmas numura uzlīmi vai ieraksta mikroshēmas numuru reģistrācijas veidlapā, kuras A daļu ir aizpildījis mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks;
9.3.2. aizpilda reģistrācijas veidlapas B daļu;
9.3.3. izsniedz reģistrācijas veidlapu mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam;
9.4. ja mājas (istabas) dzīvnieks ir reģistrēts datubāzē, bet mainījies tā īpašnieks, turēšanas vieta, dzīvnieks sterilizēts, nobeidzies vai eitanazēts, reģistrē attiecīgo informāciju par to vai aizpilda ziņojumu par reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku (2.pielikums) (turpmāk – ziņojums) un piecu darbdienu laikā nosūta to datu centram;
9.5. reģistrē datubāzē informāciju par reģistrētā mājas (istabas) dzīvnieka vakcināciju pret trakumsērgu.
Jānis Misiņš
Jānis Misiņš
Pēdējo reizi manīts 2020-05-15 15:31
Lietotāja statuss: Lietotājs
Atrašanās vieta: Riga
Medību stāžs: 12
Aprīkojums: Blaser R93
Suņi: Rietumsibīrijas laika
Medību trofejas: 6
23.08.2011. 11:30
10. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks 30 dienu laikā pēc reģistrācijas veidlapas saņemšanas nodrošina mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju datubāzē.
III. Mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācija vietējā pašvaldībā
11. Vietējā pašvaldība saskaņā ar tās saistošajiem noteikumiem var reģistrēt datubāzē mājas (istabas) dzīvniekus, kam implantēta mikroshēma.
12. Vietējā pašvaldība noslēdz līgumu ar datu centru par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju datubāzē un maksas iekasēšanu vai informācijas ievadīšanu datubāzē par mājas (istabas) dzīvnieku un datu centra rēķina izsniegšanu dzīvnieka īpašniekam.
13. Lai datubāzē reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku, tā īpašnieks vietējās pašvaldības darbiniekam uzrāda personu apliecinošu dokumentu (juridiskās personas pilnvarotā persona – arī atbilstošu pilnvarojumu) un mājas (istabas) dzīvnieka pasi vai aizpildītu reģistrācijas veidlapu.
14. Vietējās pašvaldības darbinieks, pamatojoties uz šo noteikumu 13.punktā minētajiem dokumentiem un 12.punktā minēto līgumu, veic vienu no šādām darbībām:
14.1. reģistrē mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē un iekasē maksu par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju;
14.2. ievada datubāzē informāciju par mājas (istabas) dzīvnieku un izsniedz dzīvnieka īpašniekam no datubāzes izdrukātu datu centra rēķinu par dzīvnieka reģistrāciju.
IV. Prasības datu centram
Jānis Misiņš
Jānis Misiņš
Pēdējo reizi manīts 2020-05-15 15:31
Lietotāja statuss: Lietotājs
Atrašanās vieta: Riga
Medību stāžs: 12
Aprīkojums: Blaser R93
Suņi: Rietumsibīrijas laika
Medību trofejas: 6
23.08.2011. 11:34
15. Datu centrs:
15.1. uztur datubāzi;
15.2. iekļauj informāciju par mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē pēc tam, kad dzīvnieka īpašnieks ir samaksājis par dzīvnieka reģistrāciju;
15.3. pamatojoties uz mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka uzrādīto personu apliecinošo dokumentu un mājas (istabas) dzīvnieka pasi, reģistrē mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē vai ievada tajā informāciju par mājas (istabas) dzīvnieku un izsniedz no datubāzes rēķinu dzīvnieka īpašniekam par dzīvnieka reģistrāciju;
15.4. piecu darbdienu laikā ievada datubāzē informāciju saskaņā ar reģistrācijas veidlapu, kas saņemta no mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka;
15.5. piecu darbdienu laikā ievada datubāzē informāciju par reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku saskaņā ar ziņojumu, kas saņemts no attiecīgā mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka vai praktizējoša veterinārārsta;
15.6. izdara izmaiņas reģistrētajā informācijā, pamatojoties uz dzīvnieka īpašnieka iesniegumu, administratīvu aktu vai tiesas nolēmumu;
15.7. ja nepieciešams, biedrības "Latvijas Veterinārārstu biedrība" mājaslapā internetā pārbauda informāciju, vai veterinārārsts, kas atsūtījis reģistrācijas veidlapu, ir saņēmis veterinārmedicīniskās prakses sertifikātu un viņam ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses vieta;
15.8. publisko savā mājaslapā internetā informāciju, kas minēta šo noteikumu 16.1.1., 16.1.4. un 16.1.7.apakšpunktā;
15.9. nodrošina praktizējošiem veterinārārstiem, pašvaldībām, Pārtikas un veterinārajam dienestam, dzīvnieku patversmēm, pašvaldības policijai un Valsts policijai autorizētu pieeju datubāzei saskaņā ar vienošanos par datubāzes izmantošanu;
15.10. nodrošina dzīvnieku īpašniekiem autorizētu pieeju datubāzei par viņiem piederošajiem reģistrētajiem dzīvniekiem;
15.11. ievieto un uztur savā mājaslapā internetā no personām saņemto informāciju par atrastiem reģistrētiem mājas (istabas) dzīvniekiem un no dzīvnieku īpašniekiem saņemto informāciju par pazudušiem reģistrētiem mājas (istabas) dzīvniekiem, norādot:
15.11.1. dzīvnieka identitātes numuru;
15.11.2. piezīmi par to, kur var saņemt papildu informāciju;
15.12. ievieto šo noteikumu 1. un 2.pielikumā iekļautās veidlapas savā mājaslapā internetā;
15.13. izslēdz no datubāzes mājas (istabas) dzīvnieku, ja 20 gadu laikā pēc mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas nav saņemts ziņojums no mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka. Informāciju par reģistrēto mājas (istabas) dzīvnieku un tā īpašnieku pēc izslēgšanas no datubāzes datu centrs glabā vismaz trīs gadus;
15.14. glabā datubāzē reģistrēto informāciju par mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka maiņu, turēšanas vietas maiņu un sterilizāciju visu dzīvnieka dzīves laiku.
Jānis Misiņš
Jānis Misiņš
Pēdējo reizi manīts 2020-05-15 15:31
Lietotāja statuss: Lietotājs
Atrašanās vieta: Riga
Medību stāžs: 12
Aprīkojums: Blaser R93
Suņi: Rietumsibīrijas laika
Medību trofejas: 6
23.08.2011. 11:34
16. Datubāzē iekļauj:
16.1. ziņas par mājas (istabas) dzīvnieku:
16.1.1. suga;
16.1.2. dzimšanas datums vai vecums;
16.1.3. vārds;
16.1.4. dzimums;
16.1.5. dzīvnieka apraksts (šķirne, krāsa, īpašas pazīmes);
16.1.6. turēšanas vietas adrese;
16.1.7. identitātes numurs, kas norādīts dzīvniekam implantētajā mikroshēmā;
16.1.8. mikroshēmas lokalizācijas vieta;
16.1.9. mikroshēmas ievadīšanas datums, ja tāds ir zināms;
16.1.10. tetovējums (ja tāds ir);
16.1.11. mājas (istabas) dzīvnieka pases numurs;
16.2. ziņas par dzīvnieka īpašnieku (ja mājas (istabas) dzīvniekam ir divi vai vairāki īpašnieki (līdzīpašnieki), iekļauj ziņas tikai par vienu no tiem pēc līdzīpašnieku savstarpējas vienošanās):
16.2.1. fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskās personas veids, nosaukums un reģistrācijas numurs;
16.2.2. tālruņa numurs;
16.2.3. e-pasta adrese;
16.2.4. deklarētās dzīvesvietas adrese vai juridiskā adrese;
16.3. dzīvnieka sterilizācijas datums;
16.4. dzīvnieka pazušanas vai atrašanas datums;
16.5. norāde par dzīvnieka nāvi vai eitanāziju;
16.6. pēdējās vakcinācijas datums pret trakumsērgu.
V. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka pienākumi
17. Suņa īpašnieks (juridiskai personai – pilnvarota persona) nodrošina, lai sunim tiktu implantēta mikroshēma un tas tiktu reģistrēts datubāzē līdz sešu mēnešu vecuma sasniegšanai.
18. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju datubāzē maksā datu centram saskaņā ar normatīvajos aktos par valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" sniegtajiem publiskajiem maksas pakalpojumiem noteikto cenrādi.
19. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks, izmantojot portālā www.latvija.lv pieejamos identifikācijas un autentifikācijas rīkus vai aizpildot ziņojumu un nosūtot to datu centram, paziņo par reģistrētā mājas (istabas) dzīvnieka:
19.1. turēšanas vietas maiņu;
19.2. nāvi (izņemot suni, kas atzīts par bīstamu);
19.3. pazušanu vai atrašanu.
20. Ja mainās reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks, iepriekšējais īpašnieks:
20.1. nodod jaunajam īpašniekam mājas (istabas) dzīvnieka pasi;
20.2. ievada datubāzē jaunā īpašnieka apstiprinātu informāciju par dzīvnieka īpašnieka maiņu vai aizpilda ziņojumu un nosūta to datu centram.
VI. Noslēguma jautājumi
21. Atcelt Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa noteikumus Nr.277 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 61., 201.nr.; 2009, 206.nr.; 2010, 103.nr.).
22. Suni, kam implantēta mikroshēma pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, datubāzē reģistrē līdz 2016.gada 1.jūlijam.
23. Sunim, kas sasniedz sešu mēnešu vecumu pirms 2016.gada 1.jūlija, implantē mikroshēmu un datubāzē reģistrē līdz 2016.gada 1.jūlijam (izņemot suni, kas piedalās izstādēs vai ko uz laiku izved ārpus valsts teritorijas).
24. Suni, kas piedalās izstādēs vai ko uz laiku izved ārpus valsts teritorijas, datubāzē reģistrē līdz 2012.gada 1.jūlijam.
25. Šo noteikumu 2.punkts, 6.1., 6.2., 9.2. un 9.4.apakšpunkts, 11., 13. un 14.punkts, kā arī 15.8., 15.9., 15.10. un 15.11.apakšpunkts stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.
26. Šo noteikumu 9.5. un 16.6.apakšpunkts stājas spēkā 2016.gada 1.jūnijā.
27. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 1.jūlijā.
Juris Bērziņš sen.
Pēdējo reizi manīts 2013-04-11 08:35
Lietotāja statuss: Aktīvais lietotājs
Atrašanās vieta: Mežā. Jau ceturto gadu desmitu.
Medību stāžs: 18
Aprīkojums: Benelli M2 (12x76 plus paradokss), IŽ-54 (12x70), MC 20-01 (20x70)
Suņi: Taksis Tedis
23.08.2011. 12:36
Tie nav pirmie, kas pieprasa reģistrāciju un nav pēdējie, kuri praksē nedarbojas.
Dzintars Graudužis
Biedriba Medniekiem.lv
Dzintars Graudužis
Pēdējo reizi manīts 2022-05-01 12:35
Lietotāja statuss: Jaunākais eksperts
Atrašanās vieta: Rīgas raj.Inčukalns
Medību stāžs: Labs laiks jau pagājis
Aprīkojums: gludais,kombi,vītne
23.08.2011. 21:55
Senajā Romā ziņņesim kurš atnesa sliktu ziņu nocirta galvu!:D:D:D
Dmitrijs Savčenkovs
Dmitrijs Savčenkovs
Pēdējo reizi manīts 2019-09-04 00:14
Lietotāja statuss: Lietotājs
Atrašanās vieta: Ventspils
Medību stāžs: no 2000 gada
Aprīkojums: iz 27em-m+aimpoint compML 2 ; cz 511 22LR; brovning bar boss 30-06+aimpoint compC3 ; tikka t3 lite stainless 30-06+ leupold vx III 3,5-10x50 (ilum.duplex) binoklis kahles 8x42 , leica geovid 8x56HD
Suņi: 4 vacu medibu terjeri ,
Medību trofejas: 19
24.08.2011. 09:03
Kas tur slikts ? Rodas jautajums par maksu ? Protams nebutu slikti par pas'valdibas lidzekliem. Pieniemt pieniemus'i bet kas talak ? Laukos vec'i nesteigsies registret.
Edgars Kecs
Edgars Kecs
Pēdējo reizi manīts 2022-06-14 14:15
Lietotāja statuss: Jaunākais eksperts
Atrašanās vieta: Kaut kur Latgalē
Medību stāžs: Kas to jau zin cik tā stāža :)
Aprīkojums: Kaut kādi dzelži ir!!!
Suņi: Kaut kad būs!!!
Medību trofejas: 17
24.08.2011. 09:40
Vienkārši parādījās jauns veids kā iekasēt nodokļus. Labi saprotu ka jāreģistrē medību suņus un citus ar cilts rakstiem suņus, bet domāju diez vai saimnieki reģistrēs kraņčus, un ja pat piespiedīs teiks ka tas nav mans suns, bet kaut kāds pieklīdenis.
Aigars Remess
Aigars Remess
Pēdējo reizi manīts 2022-04-20 15:52
Lietotāja statuss: Eksperts
Mednieku organizācija: M/K"Klīves Mednieks"
Atrašanās vieta: Latvijas vidiene.
Medību stāžs: Kopš 1992.g.
Aprīkojums: МЦ 21-12 , Merkel 12cal,Remington 11-87 12 cal,Tikka M695STD 30-06,Sauer 90 300Win Mag
Suņi: Rietumsibīrijas medību suņi ,vienmēr vismaz 2.Latvijas dzinēji.
Medību trofejas: 6
24.08.2011. 09:57
Medību suņu lietās tas ir sākums kautkam tikai īsti nevar saprast kam...
Juris Bērziņš sen.
Pēdējo reizi manīts 2013-04-11 08:35
Lietotāja statuss: Aktīvais lietotājs
Atrašanās vieta: Mežā. Jau ceturto gadu desmitu.
Medību stāžs: 18
Aprīkojums: Benelli M2 (12x76 plus paradokss), IŽ-54 (12x70), MC 20-01 (20x70)
Suņi: Taksis Tedis
24.08.2011. 11:48
To vēl neviens nesaprot, ar ko kas beigsies. Bet vismaz ir jāsāk un jāmēģina.