Medību infrastruktūras ierīkošanas nosacījumi


2013-01-26 10:06


MEMORANDS PAR SAVSTARPĒJO SADARBĪBU MEDĪJAMO DZĪVNIEKU POSTĪJUMU SAMAZINĀŠANĀ

Biedrība „Latvijas Mednieku asociācija”, Biedrība „Latvijas mednieku savienība”, Biedrība "Medniekiem.lv" un AS „Latvijas valsts meži” (turpmāk sauktas Puses), ņemot vērā medību saimniecības organizēšanas intereses un mežsaimniecības intereses, organizējot medības un mežsaimnieciskos darbus, kā arī izprotot to savstarpējo mijiedarbību, vienojas par zemāk minēto:

1.      Memoranda mērķi

Memoranda mērķi ir:

1.1. Nodrošināt sekmīgu medību saimniecības organizēšanu, kas nerada šķēršļus mežsaimniecībai.

1.2. Sekmēt, lai mednieku klubi, biedrības un individuāli medījošas personas (turpmāk – mednieki), ierīkojot medību infrastruktūras objektus medību platībās, izvērtē, vai šie objekti netraucē meža apsaimniekošanas, ugunsdzēsības, meža infrastruktūras uzturēšanas darbu un būvdarbu veikšanu.

1.3. Sekmēt dzīvnieku barotavu ierīkošanu vietās, kur tās neveicina medījamo dzīvnieku postījumus mežaudzēm.

1.4. Veicināt optimāla populācijas blīvuma, kā arī dzimuma un vecuma struktūras izveidi, lai samazinātu medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu risku mežsaimniecībai.

1.5. Novērst AS „Latvijas valsts meži” mežizstrādes, mežkopības vai meža infrastruktūras uzturēšanas darbu un būvdarbu ietekmi uz mednieku ierīkoto medību infrastruktūru.

 

2.      Apņemšanās

2.1. Medniekus pārstāvošās organizācijas (Biedrība „Latvijas Mednieku asociācija”, Biedrība „Latvijas mednieku savienība”, Biedrība "Medniekiem.lv") atzīst, ka Memoranda mērķu sasniegšanā nepieciešams:

2.1.1. popularizēt tādu medību saimniecību izveidi, kas vienlaicīgi ar medību produkcijas ieguvi nodrošina šo resursu ilgtspējīgu izmantošanu un bioloģisko daudzveidību, kā arī neapdraud vides aizsardzības pasākumu īstenošanu;

2.1.2. organizēt medību saimniecību, nodrošinot medījamo dzīvnieku populācijas optimālu dzimuma, vecuma struktūru un to skaitlisko līdzsvaru, lai samazinātu medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu risku mežsaimniecībai (dzinumu apkodumi, stumbru laušana, stumbra mizas brāzumi, ūdens līmeņa paaugstināšana meža meliorācijas sistēmās);

2.1.3. organizēt sadarbības modeli, kurš līdzsvaroti atbilst mednieku un AS „Latvijas valsts meži” saimnieciskajām interesēm;

2.1.4. popularizēt dzīvnieku piebarošanas praksi, kas neveicina vai novērš mežaudžu postījumus;

2.1.5. atbalstīt dokumenta „Medību infrastruktūras ierīkošanas nosacījumi” (turpmāk saukti Nosacījumi) pielīgšanu medību tiesību nomas līgumiem, kas slēgti starp AS „Latvijas valsts meži” un medību tiesību lietotājiem.

2.2. AS „Latvijas valsts meži” atzīst, ka Memoranda mērķu sasniegšanā nepieciešams:

2.2.1. nodrošināt pastāvīgus medību iecirkņus;

2.2.2. nodrošināt medību tiesību lietotājiem pirmtiesības saistību pilnīgas izpildes gadījumā, slēdzot medību tiesību nomas līgumu uz jaunu termiņu;

2.2.3. neapmežot dzīvnieku piebarošanas lauciņus, kuri ir saskaņoti un par kuriem noslēgta attiecīga vienošanās;

2.2.4. meža apsaimniekošanas procesu ietvaros saudzīgi izturēties pret medību infrastruktūru, kas izveidota saskaņā ar Nosacījumiem;

2.2.5. nodrošināt medniekiem iespēju savlaicīgi saņemt informāciju par meža apsaimniekošanas plānu un iespēju robežās respektēt mednieku intereses.

 

3.      Noslēguma jautājumi

3.1. Šis Memorands stājas spēkā ar dienu, kad to parakstījušas visas Puses.

3.2. Puses atzīst, ka nepieciešams vismaz vienreiz gadā kopīgi izvērtēt Memoranda izpildes gaitu un izskatīt jautājumus, kas saistīti ar Memoranda Pušu sadarbības turpmāku veicināšanu un pilnveidošanu.

3.3. Šis Memorands var tikt grozīts un papildināts ar Pušu savstarpēju vienošanos, pilnvarotajām personām parakstot papildu protokolu.

3.4. Pielikumā Nosacījumi uz 7 lapām.

 

4.      Pušu paraksti

AS „Latvijas valsts meži”

Biedrība „Latvijas Mednieku asociācija”

Biedrība „Latvijas mednieku savienība”

Biedrība "Medniekiem.lv"

 


Medību infrastruktūras ierīkošanas nosacījumi.

Definīcijas


Atbērtne - vieta starp grāvi un mežu, kur tiek novietota izraktā grunts;

Berma - 1 m plata josla no grāvja krotes pretējā pusē grāvja atbērtnei;

Ceļa klātne – ceļa daļa, kas sastāv no brauktuves un nomalēm;

Brauktuve – ceļa klātnes daļa, kas paredzēta transporta līdzekļu braukšanai;

Dabiska brauktuve - iebraukta vieta, kas izmantojama  koksnes izvešanai un meža apsaimniekošanai tikai optimālos mitruma apstākļos;

Dzīvnieku barotava:

a)      Pārvietojama dzīvnieku barotava - dzīvnieku piebarošanas vieta ar vai bez speciāli radītām palīgierīcēm, kuru pārvietošana ir iespējama;

b)     Stacionāra dzīvnieku barotava - dzīvnieku piebarošanas vieta (bez pamatu veidošanas) ar speciāli radītām palīgierīcēm, ar vai bez barības krātuvi un kuru pārvietošana nav iespējama;

Gultne – dabisks vai mākslīgi veidots padziļinājums zemes virsmā, pa kuru notiek ūdens plūsma;

Krote - zemes virsmas un grāvja nogāzes plaknes šķēluma līnija;

Medību infrastruktūra - medību torņi, dzīvnieku barotavas, tilti, laipas, šaušanas stidziņas, dzīvnieku piebarošanas lauciņi;

Meža autoceļš - atbilstoši tehniskajiem parametriem uzbūvēts komersanta (LVM) ceļš ar segu vai ceļš bez segas, kas  nodrošina meža apsaimniekošanu cauru gadu, izņemot pavasara/rudens šķīdoni;

Mineralizēta josla - stiga ar ne mazāk kā 1,5 m platu, līdz augsnes minerālslānim attīrītu vai apvērstu augsnes joslu, kas kavē uguns izplatīšanos;

Pārvietojams medību tornis - tornis, kura pārvietošanai nav jāizmanto speciāla tehnika vai jāveic tā demontāža;

Sāls laizītava - vieta ar vai bez speciāli radītām palīgierīcēm, lai nodrošinātu medījamos dzīvniekus ar minerālsāļu piedevām.

Stacionārs medību tornis - tornis, kura pārvietošana nav iespējama bez speciālas tehnikas pielietošanas vai konstrukcijas demontāžas;

Zemes nomas teritorija - LVM īpašumā vai valdījumā esoša zeme, uz kuru piešķirtas zemes nomas tiesības saimnieciskās darbības organizēšanai (izņemot medību tiesību realizāciju).

 

Medību torņu ierīkošanas nosacījumi.


Vispārīgie nosacījumi:

 1. Torņu ierīkošanas procesā augošos kokos aizliegts dzīt naglas vai arī kā citādi bojāt tos (t.sk. atzarojot priedes vairāk kā ⅔ vai egles un bērzus vairāk kā ½ no koka augstuma). Augošus kokus drīkst izmantot tikai medību torņu, trepju atbalstīšanai, lai nodrošinātu konstrukciju vertikālo stabilitāti vai arī specializētu iekarināmu sēdvietu ierīkošanai, paredzot koku stumbru aizsardzību pret mizas bojājumiem.
 2. Pēc torņu ekspluatācijas perioda beigām tie utilizējami, izraujot naglas un citus metāla elementus, sazāģējot gabalos, kas īsāki par 1 m, un izkliedējot mežaudzē.
 3. Ja medību torņi ierīkoti neatbilstoši vispārīgajiem nosacījumiem, neatbilstoši speciālo nosacījumu 1. – 6. punktā minētajam vai tie traucē meža apsaimniekošanas un meža infrastruktūras uzturēšanas darbiem, 2 nedēļu laikā pēc LVM norādījumiem jānovērš apgrūtinājums (pārvietojot vai nojaucot medību torni) meža apsaimniekošanas pasākumiem un mērķiem. Ja medību tiesību lietotājs nav novērsis apgrūtinājumu, LVM veic traucējošā medību torņa demontāžu, neatlīdzinot medību tiesību lietotājam torņa ierīkošanas izmaksas.

 

Speciālie nosacījumi:

 1. Mežaudzēs – drīkst ierīkot gan stacionārus, gan pārvietojamus torņus, ievērojot vispārīgos nosacījumus, bez papildus ierīkošanas ierobežojumiem.
 2. Laucēs - drīkst ierīkot gan stacionārus, gan pārvietojamus torņus, ievērojot vispārīgos nosacījumus, bez papildus ierīkošanas ierobežojumiem. 
 3. Gar ceļiem:

 

3.1.   Gar meža autoceļiem ar sāngrāvjiem (1.att.) drīkst ierīkot gan stacionārus, gan pārvietojamus torņus. Ierīkojot grāvja gultnē, torņa konstrukcija nedrīkst traucēt ūdens aizvadi.

1.att.

3.1.1.           Torņiem, kas izvietoti uz sāngrāvja (gultne ar nogāzēm), jāievēro viens no sekojošiem kritērijiem:

a) ja LVM kalendārajā gadā ir nopļāvusi zāli un atvases grāvja gultnes platumā, tad medību tiesību nomniekam jānodrošina zāles un atvašu nopļaušana līdz konkrētā kalendārā gada 1.decembrim atbilstoši LVM kvalitātes prasībām (nenopļautās zāles, koku un/vai krūmu atvašu daļas garums nedrīkst būt garāks par 20 cm) 5 m pirms, 5 m pēc un zem torņa visā grāvja gultnes platumā.;

b) tornis norādītajā vietā drīkst atrasties no 1. oktobra līdz 1. aprīlim.

3.1.2.           Torņiem, kas izvietoti uz bermas, nav papildus ierīkošanas ierobežojumi.

 

3.2.  Gar meža autoceļiem bez sāngrāvja (2.att.) drīkst ierīkot gan stacionārus, gan pārvietojamus torņus.

2.att.

 Torņiem, kas ierīkoti joslā no ceļa klātnes malas līdz mežaudzei, jāievēro viens no sekojošiem kritērijiem:

a) ja LVM kalendārajā gadā ir nopļāvusi zāli un atvases platumā starp ceļa nomali un mežaudzi, tad medību tiesību nomniekam jānodrošina zāles un atvašu nopļaušana līdz konkrētā kalendārā gada 1.decembrim atbilstoši LVM kvalitātes prasībām (nenopļautās zāles, koku un/vai krūmu atvašu daļas garums nedrīkst būt garāks par 20 cm) 5 m pirms, 5 m pēc un zem torņa visā joslas platumā starp ceļa nomali un mežaudzi.;

b) tornis drīkst atrasties norādītajā vietā no 1. oktobra līdz 1. aprīlim.

 

3.3.   Gar dabiskajām brauktuvēm (3.att.) - drīkst ierīkot gan stacionārus, gan pārvietojamus torņus, bet ne tuvāk par 1 m no dabiskās brauktuves iebrauktās sliedes malas, nodrošinot netraucētu  mežizstrādes vai citas speciālas tehnikas pārvietošanos.

3.att.

 

4.      Uz stigām:

4.1.   Uz stigām ar mineralizētu joslu (4.att.) drīkst ierīkot tikai pārvietojamus torņus. Uz mineralizētās joslas un 1 m attālumā no tās malas tornis drīkst atrasties sezonāli no 1. oktobra līdz 1. aprīlim. Uz stigas vairāk kā 1m attālumā no mineralizētās joslas malas tornis var atrasties bez ierobežojuma, ja tā novietojums netraucē meža tehnikas un citas specialās tehnikas pārvietošanos.

   4.att.

4.2.   Uz stigām ar nemineralizētu joslu (5.att.) drīkst ierīkot tikai pārvietojamus torņus. Uz stigas tornis drīkst atrasties sezonāli no 1. oktobra līdz 1. aprīlim. Norādīto termiņu drīkst neievērot, ja ir dabiski apstākļi, kas ļauj jebkurā laikā apbraukt torni un tā novietojums netraucē meža tehnikas un citas specialās tehnikas pārvietošanos.

5.att.

 

4.3.   Uz stigām ar grāvi (skatīt 5. punktu grāvjiem un 7.att.)

4.4.  Uz stigām ar diviem grāvjiem (6.att.) - drīkst ierīkot grāvja gultnē un bermas joslā gan stacionārus, gan pārvietojamus torņus. Ierīkojot grāvja gultnē torņa konstrukcija nedrīkst traucēt ūdens aizvadi.

6.att.

 

5.      Uz grāvjiem (7.att.)

Nedrīkst ierīkot torņus uz grāvja atbērtnes tuvāk kā 6 m no grāvja krotes un tā novietojums nedrīkst traucēt meža tehnikas un citas specialās tehnikas pārvietošanos. Grāvja gultnē, bermā, kā arī uz atbērtnes tālāk par 6 m drīkst ierīkot gan stacionārus, gan pārvietojamus torņus. Ierīkojot torni grāvja gultnē, torņa konstrukcija nedrīkst traucēt ūdens aizvadi.

7.att.

6.      Zemes nomas teritorijās :

6.1.   Lauksaimnieciskās ražošanas organizēšanai (kultūraugu sējumu, lauksaimniecisko kultūraugu stādījumu ierīkošana, lopbarības ieguvei, zāles pļaušanai un lopu ganīšanai)  - medību torņus drīkst ierīkot vietās, kur to uzstādīšana netraucē un neierobežo zemes apstrādi, lauksaimniecisko kultūru sējumu un/vai stādījumu, kā arī zālāju izveidošanu, lauksaimniecības  tehnikas un citas specialās tehnikas pārvietošanos. Vienojoties ar zemes nomnieku, pieļaujama torņu ierīkošana sējumu, stādījumu un ganību platībās, kur to izvietošana sekmē ierīkoto stādījumu un kultūru aizsardzību no meža dzīvnieku postījumiem.

6.2.   Derīgo izrakteņu ieguves teritorijās nedrīkst ierīkot torņus, kur to uzstādīšana var traucēt vai ierobežot derīgo izrakteņu ieguvi. To novietojums nedrīkst traucēt speciālās tehnikas un citu mehānismu pārvietošanos. Ierīkojot medību torņus kūdras ieguves teritorijās, kurām izveidota meliorācijas nosusināšanas sistēma, un torņa ierīkošana paredzēta novadgrāvjos, jāievēro šo nosacījumu 5. punkta nosacījumi.

 

Šaušanas stidziņu ierīkošanas nosacījumi

8.att.

 

Medību tiesību lietotājs veido šaušanas stidziņas jeb vārnu kājas (8.att.), ņemot vērā šādus norādījumus:

 1. Atļauts nocirst kokus līdz 10 cm caurmēram 1,3 m augstumā bez maksas;
 2. Koku, kuru caurmērs pārsniedz 10 cm caurmēru 1,3m augstumā, ciršana pieļaujama, ja kokus cērt tikai medību infrastruktūras būvniecībai/uzturēšanai pēc LVM noteiktā cenrāža;
 3. Šaušanas stigas pieļaujamais platums ir līdz 2,5 m, nodrošinot audzē paliekošo koku skaitu ne mazāku par minimālo koku skaitu atbilstoši spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem par koku ciršanu mežā;
 4. Jaunaudzēs (līdz 20 gadu vecumam) maksimālais šaušanas stigas garums līdz 100 m;
 5. Aizliegts ierīkot vairāk par trim šaušanas stigām 180 grādu sektorā;
 6. Aizliegts ierīkot šaušanas stāvvietu ar šaušanas stigām tuvāk par 60m vienu no otras.

 

Dzīvnieku barotavu ierīkošanas nosacījumi.

 1. Ja dzīvnieku barotavas ierīkotas neatbilstoši nosacījumiem, 2 nedēļu laikā pēc LVM norādījumiem jānovērš apgrūtinājums (pārvietojot vai nojaucot dzīvnieku barotavu) meža apsaimniekošanas pasākumiem un mērķiem. Ja medību tiesību lietotājs nav novērsis apgrūtinājumu, LVM veic traucējošās dzīvnieku barotavas demontāžu, neatlīdzinot medību tiesību lietotājam barotavas ierīkošanas izmaksas.
 2. Dzīvnieku barotavas ieteicams ierīkot vidēja vecuma un briestaudzēs. Tās ierīkojamas tā, lai neveicinātu dzīvnieku koncentrēšanos nelielā platībā, radot mežaudžu postījumus.
 3. Barotavas ierīkot aizliegts:

3.1.vietās, kas atrodas tuvāk par 100 m no priežu un egļu jaunaudzēm, kas nav sasniegušas 5 m augstumu, un apšu jaunaudzēm, kas nav sasniegušas 10 m augstumu, kā arī šajās audzēs (šo nosacījumu var neievērot, ja MTN par saviem līdzekļiem atbilstoši LVM kvalitātes prasībām ierīko aizsargžogu ar augstumu 2,1 m ap minētajām audzēm);

3.2.uz meža autoceļiem, nobrauktuvju galos un malās, uz apgriešanās laukumiem, uz grāvju atbērtnēm, grāvjos un uz stigām;

 1. Uz stacionārām barotavām, kas ierīkotas līdz šo Nosacījumu spēkā stāšanas dienai, aizliegumu 3.1. punkts neattiecas.
 2. Aizliegts dzīvnieku barotavas ierīkot, tās konstrukciju stiprinot pie augošu koku stumbriem.
 3. Dzīvnieku barotavu ierīkošana zemes nomas teritorijās, saskaņojama ar zemes nomnieku.

 

Sāls laizītavu ierīkošanas nosacījumi:

 1. Aizliegts sāls laizītavas ierīkot uz augošiem kokiem, kas resnāki par 10 cm 1,3 m augstumā, izņemot gadījumus, kad koki iegādāti medību infrastruktūras vajadzībām.
 2. Sāls laizītavas pie stacionārām barotavām drīkst ierīkot ne tālāk kā 10 m rādiusā no stacionārām barotavām.
 3. Sāls laizītavas atsevišķi no stacionārām barotavām aizliegts ierīkot priežu un egļu jaunaudzēs, kas nav sasniegušas 5 m augstumu un apšu jaunaudzēs, kas nav sasniegušas 10 m augstumu, kā arī tuvāk par 100 m no tām.

 

Gājēju tiltu un laipu ierīkošanas nosacījumi

Gājēju tiltiņu vai laipu ierīkošana atļauta pēc medību tiesību lietotāja ieskatiem.

Ja LVM kalendārajā gadā ir nopļāvusi zāli un atvases joslas platumā starp ceļa nomali un mežaudzi, tad medību tiesību nomniekam jānodrošina zāles un atvašu nopļaušana līdz konkrētā kalendārā gada 1.decembrim atbilstoši LVM kvalitātes prasībām (nenopļautās zāles, koku un/vai krūmu atvašu daļas garums nedrīkst būt garāks par 20 cm) 5 m pirms un 5 m pēc, kā arī zem ierīkotā gājēju tiltiņa vai laipas visā joslas platumā starp ceļa nomali un mežaudzi.

Komentāri:

Egils Līcis 2013-01-27 17:16

Izgatavojot medību torņus, nav noteikts cērtamo koku max diametrs, varēs izmantot arī resnāku bomi.

Gunārs Jānis Lagūns 2013-01-28 19:21

Koku diametrs bija noteikts jau agrāk. Cik resnu bomi nopirksi, tādu arī varēsi lietot!
Kopumā vismaz tagad precīzi ir norādīts, kur un kā var novietot torņus, sāls laizītavas utt..
Labi!!!

Sentis Šalders 2013-02-06 19:24

Man ir viens piemērs no sava kolektīva situācias- nu jau 6 gadus veiksmīgi (bez postījumiem mežaudzē)piebarojam meža cūkas briestaudzē LVM platībā, bet tagad LVM blakus (40m attālumā) izstrādāja kailcirti, kuru nākamgad atjaunos ar priedi un tad tā kļus par jaunaudzi- saprotu to, ka mums nākamgad no turienes savs lolojums jāaizvāc, jo barotava būs tuvāk par 100m no P jaunaudzes. Bet diemžēl situācija ir tāda, ka barotavu nav kur pārvietot, jo tad pietuvosimies citām jaunaudzēm. Kā rīkoties, jo zvēri ir pieraduši pie šīs barotavas un pārvietojot to citur viss jāsāk no gala un nav garantijas, ka pēc kādiem gadiem situācija nebūs tāda pati!