Šodien vārdadienu svin Mairita, Bernedīne, Biruta, rītdien - Lība, Emma
toptitle

Lielais raksts

1930.gads. Latvijas mednieku biedrību kongresā pieņemtās tēzes


2012-09-27 12:52

(Šā gada 6. aprīlī — Rīga.) [1930.gads]

I. Pie doc. Arv. Kalniņa kunga referāta kongress pieņēma sekojošas tēzes:

1. Medību saimniecības pacelšanas darbam nebūs lielāku panākumu, kamēr to veiks vienīgi atsevišķos rajonos. Šis darbs sekmīgi veicams vienīgi ar visu mednieku, meža administrācijas, policijas darbinieku un dabas mīļotāju kopē jiem spēkiem.

2. Vairāk jārūpējas par min. domas populārizēšanu, ka mūsu medību saimniecībai var būt liela tautsaimnieciska nozīme un ka sargājami mūsu faunas retumi.

3. Mūsu medību saimniecības pacelšanas labā, vispirms jāpastiprina medību zvēru un putnu aizsardzība, sevišķi intensīvi apkarojot malu medniecību un iznīcināt apkārtklejojošos suņus un kaķus, kā arī plēsīgos un medību saimniecībai kaitīgos zvērus un putnus, īpaši pavasarī un vasaras sākumā jārūpējas par to, lai mežā būtu pilnīgs miers.

4. Arī mednieku biedrībām jāseko medījumu skaitam nomātos rajonos. Šaušanai atļauto medību zvēru un putnu skaits nosakāms saskaņā ar attiecīgā rajona stāvokli un medījumu pieaugumu.

5. Mednieku biedrībām jācenšas no nomāt medību tiesības uz zemes īpašu miem gar nomātiem mežiem un it īpaši uz privātām mežu pļavām, kuras atrodas valsts mežu rajonos. Lauksaimnieki jāpamudina apvienot savas zemes īpašumus lielākās medību saimniecībās, kuras izmantojamas biedrībām. Tas vairos lauksaimnieku ienākumus un dosiespēju pavairot zaķu un laukirbju skaitu.

6. Cīņai ar malu medniekiem lielākām mednieku organizācijām jāalgo pienākumam sagatavoti medību uzraugi. Brīvprātīgo medību uzraugu tiesības piešķiramas vienīgi īstiem dabas mīļotājiem. Stingri kontrolējama tirdzniecība ar stirnām, medņiem un citiem vērtīgākiem medījumiem.

7. Jāatsakās no zaķu šaušanas rudenī uz arumiem un sakņaugu laukos. Ja šīs zaķu skaitu apdraudošās medības neizdodas labprātīgi ierobežot, tad pagarināms zaķu taupāmais laiks rudeņos.

8a. Zemkopības ministrijai jāgādā par plašāku dabas aizsardzības parku ierīkošanu, kuros tiktu pilnīgi saudzēta arī mūsu fauna.

8b. Medniekiem turpmāk jāuztur ciešāki sakari ar mūsu dabas pētniekiem, dabas mīļotājiem un skolotājiem, kuri var daudz darīt, lai jaunatnē vairotu interesi par mūsu dabas retumiem un aizsardzību un ieaudzētu pareizus, nosodošus ieskatus par necilvēcīgo malu mednieku rīcību.

9. Jāgādā, lai retāki nāktu priekšā vieglprātīgi medību dzīvnieku sašaušanas gadījumi. Sodāmi tie mednieki, kuri šauj par tālu, vai arī ar nepiemērotām skrotīm. Jāpopulārizē ieskats, ka stirnu buki šaujami ar lodi.

10. Nav jāpiemirst, ka arī gājputni pavasarī atgriežas uz pērnā gada dzīves rajonu. Tamdēļ arī pīļu medībās viņu perēšanas vietās ievērojama tāda pat atturība, kā medījot mūsu pastāvīgos mežu iemītniekus.

11. Meža zvēru un laukirbju barošanai ziemas mēnešos veltījama lielāka uzmanība kā līdz šim. Briežiem un stirnām visur ierīkojamas sālslaizītavas.

12. Lai kuplinātu mūsu faunu, ieteicama plašāka fazānu audzēšana. Bebrus vajaga ieaudzēt arī citos Latvijas rajonos, neaprobežojoties vienīgi ar Ugāles virsmežniecību.

13. Medību saimniecības, kā tautsaimnieciska faktora, pacelšanā valstij jāņem lielāka dalība ar reāliem līdzekļiem.

II. Pēc inž. K. Meldera kunga referāta kongress pieņēma šādas tēzes:

1. Meža administrācijas medību tiesības ir ļoti svarīgs apstāklis medību zvēru un putnu pavairošanas un medību saimniecības attīstības jautājumā.

2. Visas kultūrālās valstis, kā pirms kara, tā tagad, attīstot un paceļot savas medību saimniecības, sašaurinājušas tanī pašā laikā meža administrācijas medību tiesības, pie kam zemākiem vietējiem meža resora darbiniekiem uz vietām attiecībā uz meža medību zvēriem un putniem, pa lielākai daļai, šīs tiesības likvidētas jau galīgi.

3. Latvijas meža darbinieku, it īpaši mežsargu, medību tiesības atzīstamas par nenormāli plašām, kādas nav sastopamas nevienā Vakareiropas valstī, un tās nelabvēlīgi iespaido mūsu nelielās medījamo zvēru un putnu bagātības, kā arī vispāri kavē medību saimniecības attīstību, sevišķi ņemot vērā to apstākli, ka pastāvošu ierobežojumu izvešana dzīvē nav konsekventa un netiek pietiekoši respektēta.

III. Pie virsmežziņa Kūlas kunga referāta:

1. Medības savā procesā ir kaislīga dabas mīlestības izpaušanās, kura tiek vadīta no dabīgiem ētikas norādījumiem un ir pamatota uz plašu dabas pazīšanu.

2. Medību pareiza nostādīšana un attīstība būs iespējama tikai tad, ja tiks ieaudzināta un izkopta medību ētika un disciplīna.

3. Lai panāktu medību ētikas un disciplīnas ieaudzināšanu un attīstību, nepietiek ar dažādu bargu noteikumu jeb likumu izdošanu. Lai sasniegtu augšminēto mērķi, tad:

a) jārūpējas par to, lai jau bērni tiktu tuvināti dabai un viņas parādībām, ieaudzinot tiem jau laikus dabas mīlestību;

b) atmetams jēdziens, ka medības ir „ļauna nodarbošanās", tieksmes, kuras bērnos ir visiem līdzekļiem apkarojamas;

c) jādod iespēja — jaunatnei ar medību tieksmēm, ņemt dalību medībās vecāku un piedzīvojušu mednieku vadībā;

d) jāpiegriež izcilus vērība medību speciālās un daiļliteratūras izplatīšanai un medību ētikas un disciplīnas populāri zēšanai;

c) sekmējama mednieku pulcēšanās un sadarbība mednieku organizācijās.

4. Nav attaisnojams uzskats, ka medību tiesības ir pelņas avots, kurš izmantojams iespējami plašos apmēros. Tamdēļ nomas maksas par medību rajoniem noliekamas tādas, kādas būtu pa spēkam visām mednieku organizācijām. Ja šis apstāklis netiks ievērots, tad tiks atrauta iespēja medniekos un sevišķi jaunatnē izkopt ētiku un disciplīnu un mēs apzinīgi audzināsim brakonjērus nākotnei.

IV. Pie zv. adv. J. Šablovska kunga referāta:

1. Pie Mednieku biedrību savienības ir nodibināma sekcija uz medniecību zīmējošos juridisko jautājumu no skaidrošanai.

2. Atzīstot, ka pastāvošie likumi pietiekoši aizsargā mežsargus, kā dienesta personas, Mednieku biedrību savienībai jāgriežas pie Mežu departamenta ar lūgumu iepazīstināt ar sevišķu apkārtrakstu visus mežsargus ar sodiem, kādi draud personām, kas neievēro mežsargu likumīgos rīkojumus, apdraud viņus, izdara viņiem miesas bojājumus vai nonāvē viņus, un otrkārt, kādi sodi draud mežsargiem, dienesta varas pārkāpumu gadījumos, ja viņi citām personām nodara miesas bojājumus vai tās nonāvē.

3. Mednieku biedrību savienībai jārūpējās par nelabvēlīgo tiesas sprie dumu pārsūdzēšanu malu medniecības apkarošanas lietās, piedāvājot šim nolūkam Mežu departamentam Savienības juristu piepalīdzību bez atlīdzības.

V. Pie dažādiem jautājumiem un priekšlikumiem kongress pieņēmis se kojošās rezolūcijas:

1. Medījumu taupāmā laika jautājumā :
a) Lapsām ievedams taupāmais laiks no 1. marta līdz 1. oktobrim.
b) Taupāmais laiks zaķiem nosakāms no 1. februāra līdz 1. oktobrim,
bet rubeņu un pīļu tēviņu taupāmais laiks nosakāms katru gadu atkarībā no tā gada laika apstākļiem.

2. Mežu resora darbinieku un kalpotāju medību tiesību jautājumā:
a) Liegumos un tā saucamos saudzējamos rajonos valsts mežos noliedzamas jebkādas medības.
b) Mežu un mežsargu personīgai aizsardzībai, kā arī malu medniecības apkarošanai, mežsargi pakāpeniski apbruņojami ar ložu bisēm, kā viņu dienesta ieroci.
c) Mežsargiem piešķiramas ar pārējiem medību tiesību baudītājiem vienlīdzīgas medību tiesības, un speciāli meža resora darbiniekiem iedalītie medību rajoni pakāpeniski likvidējami.
d) Mežu departamenta apkārtrakstam Nr. 28 ir jāpaliek spēkā.
c) Mežu departamentam jāpiegriež sevišķa vērība tam, lai mežsargi, pretēji pastāvošiem noteikumiem, neturētu medību suņus un takšus.

3. Medību saimniecības pacelšanas un medījumu skaita pavairošanas jautājumā :
a) Kaitīgie kustoņi, — vārnas, žagatas, vanagi, apkārtklejojošie suņi un kaķi apkarojami un iznīcināmi pastiprinātā kārtā, pie kam putni viņu ligzdošanas laikā.
b) Medību tiesību nomas līgumiem izbeidzoties, priekšroka pie to atjaunošanas dodama agrākai nomniecei, ja tā līgumu no savas puses kārtīgi pildījusi, nepaaugstinot pie tam agrāko nomas maksu, bet pielaižot vienīgi ar sevišķu taksi reglamentu piemaksu valstij par labu par katru nomātā platībā nošautu lielāku medījumu.
c) Medījumu barošanai nomas līgumos paredzētās summas izlietojamas vienīgi attiecīgās nomnieces nomātās platības vajadzībām, pie kam par šo summu izlietošanu attiecīgai mežniecībai jāved sevišķs konts un uz nomnieces pieprasījumu jādod ziņas par summu izlietošanu.
d) Ņemot vērā, ka dažās Eiropas kontinenta valstīs nepastāv gājputnu aizsardzība ,viņu pārlidošanas laikmetos, ka sakarā ar to tur tiek piekopta no cilvēciskā viedokļa pilnīgi nepieļaujama gājputnu masu iznīcināšana, kas gadu no gada sistēmātiski samazina šo visu tautu bagātības objektu, — Latvijas Mednieku biedrību savienībai jāstājas sakaros šo putnu aizsardzības jautājumā ar Vakareiropas valstu mednieku centrālām organizācijām, lai kopā ar tām ierosinātu un izvestu starptautisku gājputnu aizsardzību, kas ierobežotu nepieļaujamus putnu masu iznīcināšanas paņēmienus.

4. Malu medniecības apkarošanas un mednieku audzināšanas jautājumā:
a) Medību tiesības atņemamas visiem medību likuma pārkāpējiem, kā medniekiem, tā meža resora darbiniekiem.
b) Neorganizētiem medniekiem medību apliecības izdodamas vienīgi saziņā ar vietējo meža administrāciju.
c) Par aļņa nelikumīgu nošaušanu nosakāms tāds pats sods kā par bebru nošaušanu.
d) Medību ētikas un disciplīnas izkopšanai vēlama mežziņu aktīva līdzdarbība vietējās mednieku organizācijās.
c) Malu medniecības apkarošanā lielu atbalstu var sniegt vietējās mednieku biedrības, ievezdamas savu sarīkojumu un viesīgu vakaru programās priekšlasījumus par medījamo zvēru saudzēšanu, taupāmā laika nozīmi, medību ētikas izkopšanu u. t. t., uzaicinot šim nolūkam par lektoriem medniekus, mežkopjus un citus speciālistus.

Komentāri:

Andris Zariņš 2012-09-27 14:55

Godīgi sakot lielu daļu no šim Rezolūcijām ar copy- paste, var pārnest uz mūsdienām!

Ivars Ozoliņš 2012-09-27 17:34

Jā Andri!
It seviški šo :"12. Lai kuplinātu mūsu faunu, ieteicama plašāka fazānu audzēšana. Bebrus vajaga ieaudzēt arī citos Latvijas rajonos, neaprobežojoties vienīgi ar Ugāles virsmežniecību." Arī agrāk veči ir kļūdijušies:)

Andris Zariņš 2012-09-27 17:52

Ivar! Toreiz nebija meliorācijas un bebru ieaudzēšana lielu nelaimi nesusi nebūtu! VNK padomju gados cilvēks pats radīja mākslīgu ekosistēmu (meliorāciju) kas veicināja bebru populācijas savairošanos...

Ivars Ozoliņš 2012-09-27 18:11

Šitais gan ir bargs:"c) Par aļņa nelikumīgu nošaušanu nosakāms tāds pats sods kā par bebru nošaušanu." Berbi tiešam ir bijuši deficīts :) Un priekš manis interesants:"Mežu departamentam jāpiegriež sevišķa vērība tam, lai mežsargi, pretēji pastāvošiem noteikumiem, neturētu medību suņus un takšus." Izrādās ka senāk taksis NAV bijis medību suns:)
Bet pats dokuments ir tiešam labs un ļoti daudz no tā arī mums būtu vēl ar vien jādara, it seviški izglītības jomā.

Andris Zariņš 2012-09-28 08:50

Man atkal ļoti patika šis: " Lauksaimnieki jāpamudina apvienot savas zemes īpašumus lielākās medību saimniecībās, kuras izmantojamas biedrībām. Tas vairos lauksaimnieku ienākumus un dosiespēju pavairot zaķu un laukirbju skaitu." To varētu saviem biedriem popularizēt Zemnieku Saeima!!! :) Nebūtu jākaro ar medniekiem...:)

Juris Bērziņš sen. 2012-09-28 15:17

Labs materiāls - kā redzams, nekāda jauna amerika nav jāatklāj un jaunus divriteņus gudrot arī nav nepieciešams.


Ja vēlaties ievietot portālā savu rakstu, sūtiet to uz e-pasta adresi info@medniekiem.lv. Neaizmirstiet pievienot informatīvos materiālus. Raksts noformējams atbilstoši gramatikas noteikumiem un sūtāms rediģējamā formātā, piemēram doc, txt.

Nesen šo rakstu apskatīja
Laima slimība suņiem

Laima slimība suņiem

Pavasaris tuvojas straujiem soļiem un līdz ar to ir pamodies viens no lielākajiem draudiem mūsu mīluļiem- ērces. Vairāk par pašu ērces..

Aplūkojam medībām veltītu muzeju Lietuvā, Mindūnos

Aplūkojam medībām veltītu muzeju Lietuvā, Mindūnos

Medību tradīcijas un kultūra ir sena. Katrai valstij tās ir individuālas, līdz ar ko – interesantas. Ja vēlaties paplašināt savu..

LVM izstrādātas vadlīnijas, kā veidot un uzturēt mednieku atpūtas vietas

LVM izstrādātas vadlīnijas, kā veidot un uzturēt mednieku atpūtas vietas

Līdz ar jaunajiem būvnormatīviem AS “Latvijas valsts meži” (LVM) nolemts ieviest kārtību saistībā ar mednieku atpūtas vietām uzņēmuma..

LVM un Aizsardzības ministrija vienojusies par militāro mācību organizēšanas principiem LVM platībās

LVM un Aizsardzības ministrija vienojusies par militāro mācību organizēšanas principiem LVM platībās

Valsts aizsardzība ir valsts virsfunkcija. Tādēļ medniekiem nāksies rēķināties, ka viņu nomātās platības AS “Latvijas valsts meži”..

Jauns Huberts veikals Rīgā

Jauns Huberts veikals Rīgā

2018.gada 2. novembrī savas durvis vērs jaunais Huberts veikals Rīgā.