Šodien vārdadienu svin Romāns, Romualds, Romualda, rītdien - Osvalds, Arvils
toptitle

Lielais raksts

MMD Kausi 2013: Nolikums


2013-05-13 12:56

1. Sacīkšu mērķis: iesaistīt dalībniekus vispusīgā personīgo ieroču izzināšanā, pilnveidot šaušanas māku, apzināt labākos šāvējus.

2. Dalībnieki: mednieki – medību ieroču īpašnieki, kam ir atbilstošā ieroča lietošanas atļauja un attiecīgais ierocis reģistrēts kā medību ierocis*, un kuri atbilstoši MMD kausu izcīņas reitingam startē vienā no divām dalībnieku grupām: Pamatlīgā vai Meistarlīgā.

      2.1. Pamatlīgā startē dalībnieki, kas nav iekļauti Meistarlīgā. Pamatlīgas sacensību dalībnieks, kurš saņēmis dalībnieka numuru, pēc savas izvēles var startēt vai nu abos (VS un GS) , vai vienā no šaušanas vingrinājumiem (VS vai GS).

      2.2. Meistarlīgā tiek iekļauti 20 šāvēji, kas noteikti, izmantojot "MMD kausu" reitinga sistēmu. Meistarlīgas dalībnieki nevar startēt Pamatlīgā.

 

3. Šaušanas vingrinājumi:

      – šaušana ar gludstobra ieroci (GS);

      – šaušana ar vītņstobra ieroci (VS).

 

4. Ieroču kalibrs:

      – gludstobriem – jebkurš;

      – vītņstobriem – ne mazāks par 6,5 mm**.

5. Tēmēkļi: jebkuri.

6. Munīcija: aizliegta sprāgstošā, trasējošā un aizdedzinošā.

 

7. Šaušanas distance:

                  – GS – 50 m;

                  – VS: 100 un 200 m.

 

8. Šāvienu skaits:

      8.1. Pamatlīgas pirmajā kārtā un Meistarlīgā:

                  – GS – 10 šāvieni 50 metros;

                  – VS – 5 šāvieni 100 metros un 5 šāvieni 200 metros.

      8.2. Superfinālā (piedalās Pamatlīgas 1. kārtas pirmo divpadsmit rezultātu uzrādītāji):

      – GS – 5 šāvieni 50 metros;

      – VS – 5 šāvieni 100 metros.

9. Šaušanas mērķis: tiek šauts pa mērķi, uz kura attēlots medījamais dzīvnieks. Mērķa iedaļu vērtības no 1 līdz 10 (ieskaitot).

 

10. Šaušanas stāvokļi:

      – GS šaušanā – stāvus bez atbalsta;

      – VS – atkarībā no distances:

                  – 100 m distancē – no ceļa vai sēdus, bez papildu atbalsta;

                  – 200 metru distancē – sēdus pie galda, ierocis atbalstīts uz atbalsta maisiņa.

 

11. Šaušanas ilgums:

      – GS – 10 minūtes;

      – VS – 5 minūtes katrā distancē.

 

12. Laika skaitīšana: gan GS, gan VS vingrinājumā laika skaitīšana sākas no laukuma tiesneša svilpes signāla pēc komandām "Sagatavoties! Pielādēt!", līdz paiet šaušanai atvēlētais laiks, par ko tiesnesis atkal pavēstī ar svilpes signālu. Minūti pirms laika beigām tiesneši šāvējiem paziņo: "Līdz šaušanas beigām atlikusi viena minūte!"

 

13. Sagatavošanās un šaušana:

      13.1. Abos vingrinājumos šaušana notiek, vienlaikus šaujot vienas maiņas šāvējiem, kuru skaits var būt dažāds. Komandas kopējā startā tiek dotas visiem dalībniekiem vienlaikus. Kad šāvēji izvietojušies šaušanas vietās, gan GS, gan VS vingrinājumā tiek dota komanda "Sagatavoties!". Tam atvēlētas ne vairāk kā 4 minūtes. Šāvēji sagatavošanās laikā ugunspozīcijā izņem no pārvalkiem ieročus un novieto tam paredzētajā vietā vingrinājuma izpildei nepieciešamo patronu skaitu, sagatavojas šaušanai.

Turpmākās laukuma tiesnešu komandas ir:

                  13.1.1. GS vingrinājumā: "Pielādēt!" (šāvējs ieroci pielādēt drīkst tikai pēc šīs tiesneša komandas) un svilpes signāls, kas liecina par laika atskaites sākšanu. Šāvējs, nenoejot no šaušanas vietas, individuālā tempā veic 10 šāvienus. Beidzoties šaušanai atvēlētajam laikam, tiesnesis dod komandu "Izlādēt! Ieročus apskatei!";

                  13.1.2. VS vingrinājumā: "Pielādēt!" (šāvējs ieroci pielādēt drīkst tikai pēc šīs tiesneša komandas) un svilpes signāls, kas liecina par laika atskaites sākšanu. Šāvējs, nenoejot no šaušanas vietas, individuālā tempā veic katrā distancē atvēlēto šāvienu skaitu (5), pie kam obligāti ierocī pirms katra šāviena ielādējot tikai vienu patronu. Beidzoties atvēlētajam laikam tiek dota komanda: "Izlādēt! Ieročus apskatei!";

      13.2. Pēc tiesneša komandas: "Izlādēt! Ieročus apskatei!" šāvējiem, kuri nav paspējuši izšaut, ierocis jāizlādē un par neizšautajiem šāvieniem jāziņo laukuma tiesnesim. Neizšautie šāvieni vērtējami kā nulles. Šāvējam, kurš izpildījis šāvienu pirms starta vai pēc beigu svilpes signāla, tiek anulēts labākais trāpījums un atskaitīti 2 punkti.

      13.3. Šaut drīkst tikai pa savu mērķi. Ja viens šāvējs sašāvis otra šāvēja mērķi, pirmajam šāvējam trāpījumi otrā šāvēja mērķī netiek ieskaitīti. Vērtējot otra šāvēja mērķi, tiek anulēti liekie mazāko vērtību trāpījumi.

      13.4. Ja tiesnesis konstatējis virsnormas šāvienu, to izdarījušais dalībnieks tiek diskvalificēts un viņa rezultāts attiecīgajā disciplīnā anulēts.

      13.5. Nepieciešamības gadījumā laukuma tiesnesis dod komandu "Uguni pārtraukt!". Šāvējiem nekavējoties jāpārtrauc šaušana, ierocis jāizlādē un jāgaida tiesneša nākamā komanda.

 

14. Uzvarētāju noteikšana Pamatlīgā.

Uzvarētāju nosaka divās kārtās.

      14.1. Pirmajā kārtā:

      – GS vingrinājumā – no 10 šāvienu summas;

      – VS vingrinājumā – no 10 šāvienu summas (100 m + 200 m).

Augstāku vietu iegūst lielāko punktu summu ieguvušais sacīkšu dalībnieks. Ja summa ir vienāda, augstāku vietu iegūst dalībnieks, kura mērķī ir vairāk augstākas vērtības trāpījumu.

      14.2. Otrā kārta – superfināls, kurā, lai noteiktu kausu un pirmo vietu ieguvējus, gan VS, gan GS vingrinājumos piedalās pirmās kārtas pirmo divpadsmit rezultātu uzrādītāji. Uzvarētājs superfinālā tiek noteikts, saskaitot tajā iegūto punktu summu ar pirmajā kārtā iegūtās punktu summas pusi.

Vienāda rezultāta gadījumā uzvarējis ir tas dalībnieks, kurš uzrādījis labāku rezultātu superfinālā. Ja šis rezultāts ir vienāds, augstāku vietu iegūst dalībnieks, kura superfināla mērķī ir vairāk augstākas vērtības trāpījumu.

      14.3. Abos vingrinājumos (GS un VS) tiek apbalvoti pirmo sešu vietu ieguvēji.

 

15. Meistarlīgas sacensības.

      15.1. Sacensību norise: sacensības notiek vienā kārtā, vienā maiņā neatkarīgi no ieradušos dalībnieku skaita;

      15.2. Sacensību pamatnoteikumi: tādi paši kā pamatsacensību šā nolikuma 1.–7., 8.1., 9.–13. punktos minētie.

      15.3. Uzvarētāju noteikšana: par uzvarētāju Meistarlīgas sacensībās kļūst lielākās punktu summas ieguvējs VS un GS disciplīnu kopvērtējumā (VS 200 m + VS 100 m + GS 50 m). Vienāda rezultāta gadījumā augstāku vietu iegūst dalībnieks, kurš uzrādījis labāku rezultātu VS disciplīnā. Ja šādi neizdodas noteikt uzvarētāju, tad augstāku vietu iegūst dalībnieks, kura VS mērķī ir vairāk augstākas vērtības trāpījumu.

      15.4. Apbalvoti tiek Meistarlīgas pirmo trīs vietu ieguvēji.

 

16. Drošības noteikumi.

      16.1. Par ieroča atbilstību tehniskajiem noteikumiem un darbībām ar to atbild ieroča īpašnieks, ievērojot MK 01.11.2011. noteikumos Nr. 840 ("Šautuvju (šaušanas stendu) izveidošanas un darbības, kā arī treniņšaušanas un šaušanas sporta sacensību norises un drošības noteikumi"), Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā, Medību noteikumos un citos atbilstošajos normatīvajos aktos reglamentētos drošības pasākumus.

      16.2. Šautuves teritorijā ieročus aizliegts pārnēsāt atklātā veidā, tos no makstīm, somām, pārvalkiem vai kastēm izņem tikai pēc šāvēja ierašanās savā šaušanas vietā.

      16.3. Atrodoties šaušanas vietā, ieroci pielādēt drīkst tikai pēc tiesneša komandas "Pielādēt!". Visos citos gadījumos ierocim jābūt izlādētam (patronas nedrīkst atrasties ierocī).

      16.4. Aizliegta jebkuru mobilās saziņas līdzekļu (rāciju, mobilo tālruņu u.tml.) izmantošana, dalībniekam atrodoties šaušanas vietā.

      16.5. Par drošības noteikumu pārkāpšanu*** dalībnieks tiek nekavējoties diskvalificēts.

      16.6. Sacensību dalībniekam šaušanas laikā, kā arī citām personām šaušanas līnijas tuvumā ir jālieto dzirdes aizsardzības līdzekļi.

 

17. Strīdu risināšana.

Strīdus gadījumus risina komisija galvenā tiesneša vadībā. Pretenzijas iesniedzamas tikai rakstveidā, iemaksājot drošības naudu Ls 10 apmērā. Ja strīdus prasība tiek atzīta par pamatotu, drošības nauda tiek atgriezta.

 

* – Dalībnieks startē ar ieroci, kāda lietošanas likumību apstiprina ieraksts viņa ieroču atļaujā. Sacensību organizatori patur tiesības pieaicināt MMD kausu izcīņā arī īpašus goda viesus, kas var nebūt mednieki, bet kuriem ir atbilstoša ieroča atļauja, taču šādas personas startē ārpus konkursa un nepiedalās kausu izcīņā.

** – ārpus konkursa (samaksājot dalības maksu) var startēt arī mednieki, kuri lieto mazāka kalibra vītņu ieročus, taču šādā gadījumā šāvējs nepiedalās MMD kausu izcīņā, bet tikai balvu konkursā.

*** – pēc tiesnešu kolēģijas lēmuma var tikt diskvalificēts ikviens dalībnieks, ja ir pamatotas aizdomas, ka viņš atrodas alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē.

Komentāri:

Edmunds Svencs 2013-05-14 16:24

Pārskrēju divreiz textam pāri - laiku neatradu. Kad tad īsti Kausi notiek?

Valdis Mežajevs 2013-05-14 17:34

Jā neredz kur, kad, cikos un galvenais cik.

Oskars Šulcs 2013-05-15 11:44

2013.gada 1.jūnijā - MMD kausi Sērenē.
cik neatradu

Ivars Grinbergs 2013-05-15 12:23

Labdien!
Kāpēc nav nekas zināms par pneimatiku? Tagad sanāks tā, ka daži indivīdi zinās vairāk kā pārējie pneimatikas dalībnieki, gan jau kādam tas nav nekāds lielais noslēpums. Es esmu par to lai būtu visiem vienādi noteikumi, bet šoreiz jau tas nav no tiem gadījumiem, nokavēts.
2012.g. arī radīja aizdomas PN punktu saskaitīšanā radusies kļūda ap 9-10 robežām, īsti precīzi neatceros, bet šķita ļoti aizdomīgi, ka var kļūdīties par tik daudziem punktiem. Tas bija PN līdz 14g.v. Manējie profesori matemātiski rēķināja: neieskaitīja vienu 9-10; kļūdījās katrā šāviena noteikšanā par vienu punktu; rezultāts vecuma grupā bija arī stipri lielāks par pārējiem dalībniekiem; punktu labojums bija veikts vienam no pirmajiem dalībniekiem.
Par pagājušo gadu labi, tas viss ir bijis, teicu sašaujiet ap 90 punktiem tad nebūs jāzīlē. Saņēmu MMD - PN disciplīnai būs kaut kas jauns, bet kas ... ? Ļoti cienījamie organizētāji Jūs diemžēl esat nokavējuši, ļoti žēl. Domāju, ka no 14 līdz 18g.v. vajadzēja atļaut šaut ar 22LR, normatīvie akti to neaizliedz. Protams tas prasa lielu darbu, bet rezultāts to kompensēs. Uz izdošanos turpmāk.

Jānis Suveizda 2013-05-15 20:54

kausi notiek 1.jūnijā-tieši pašvaldību vēlēšanu dienā


Ja vēlaties ievietot portālā savu rakstu, sūtiet to uz e-pasta adresi info@medniekiem.lv. Neaizmirstiet pievienot informatīvos materiālus. Raksts noformējams atbilstoši gramatikas noteikumiem un sūtāms rediģējamā formātā, piemēram doc, txt.

Nesen šo rakstu apskatīja
Aplūkojam medībām veltītu muzeju Lietuvā, Mindūnos

Aplūkojam medībām veltītu muzeju Lietuvā, Mindūnos

Medību tradīcijas un kultūra ir sena. Katrai valstij tās ir individuālas, līdz ar ko – interesantas. Ja vēlaties paplašināt savu..

LVM izstrādātas vadlīnijas, kā veidot un uzturēt mednieku atpūtas vietas

LVM izstrādātas vadlīnijas, kā veidot un uzturēt mednieku atpūtas vietas

Līdz ar jaunajiem būvnormatīviem AS “Latvijas valsts meži” (LVM) nolemts ieviest kārtību saistībā ar mednieku atpūtas vietām uzņēmuma..

LVM un Aizsardzības ministrija vienojusies par militāro mācību organizēšanas principiem LVM platībās

LVM un Aizsardzības ministrija vienojusies par militāro mācību organizēšanas principiem LVM platībās

Valsts aizsardzība ir valsts virsfunkcija. Tādēļ medniekiem nāksies rēķināties, ka viņu nomātās platības AS “Latvijas valsts meži”..

Jauns Huberts veikals Rīgā

Jauns Huberts veikals Rīgā

2018.gada 2. novembrī savas durvis vērs jaunais Huberts veikals Rīgā.

Lietotājiem turpmāk iespējams slēpt savus datus "ārpasaulei"

Lietotājiem turpmāk iespējams slēpt savus datus "ārpasaulei"

Sekojot modes tendencēm datu aizsardzības jomā, kā arī respektējot Vislatvijas mednieku portālā reģistrēto lietotāju iespēju..