Šodien vārdadienu svin Ineta, Inta, Intra, rītdien - Sindija, Sintija, Elfrīda
toptitle

Lielais raksts

Sadalīta MSAF nauda


2013-02-06 21:04

2013.gada 4.februārī Zemkopības ministrijā notika Medību saimniecības attīstības fonda padomes sēde, kuras laikā tika piešķirts finansējums 14 projektiem.

2013.gada MSAF atbalstam iesniegti 23 projektu iesniegumi par pieteikto kopējo summu Ls 152857,81. Pieejamais līdzekļu apjoms 2013.gadā (vienāds ar 2012.gadu) ir Ls 99532,00.

Projektu pieteikumi tika strikti izvērtēti atbilstoši MSAF līdzekļu izmantošanas vadlīnijās noteiktajai metodikai.

MSAF Konsultatīvā padome veica apjomīgu darbu – ne tikai izvērtējot iesniegtos materiālus, bet arī komunicējot ar atsevišķiem pieteikto projektu vadītājiem par iespējām projektu veikt ar samazinātu finansējumu, lai varētu atbalstīt pēc iespējas vairāk projektu. Neraugoties uz MSAF Konsultatīvās padomes pūlēm - diemžēl ierobežoto finanšu līdzekļu dēļ – MSAF Padome varēja atbalstīt vien 14 no pieteiktajiem 23 projektiem. Visiem atbalstītajiem projektiem piešķirtais finansējums ir samazināts, salīdzinot ar prasīto.


Pievienojam sēdes protokolu:

Medību saimniecības attīstības fonda

Konsultatīvās padomes sēdes

PROTOKOLS Nr.12/13

 

Rīgā, Zemkopības ministrijā                                                                   2013.gada 31.janvāris

 

Sēdes sākums: 12:05

 

Sēdē piedalās:

Medību saimniecības attīstības fonda Konsultatīvās padomes (turpmāk - Konsultatīvās padomes) locekļi:

Elmārs Švēde               Latvijas Mednieku asociācijas (LATMA) valdes priekšsēdētājs;

Vilnis Jaunzems           Latvijas Mednieku savienības (LMS) Nacionālās padomes priekšsēdētājs;

Jānis Kļaviņš                Latvijas Loka Mednieku asociācijas (LLMA) priekšsēdētājs;

Tālis Gaitnieks            Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta “Silava” vadošais pētnieks;

Leontīne Antonoviča   Rīgas Stradiņa universitātes pārstāve;

Aivars Ornicāns           Latvijas Terioloģijas biedrības biedrs;

Ainārs Zvejnieks          Dzīvnieku aizsardzības un ētikas padomes (DzAĒP) loceklis;

Edvīns Zakovics    AS „Latvijas valsts meži” (LVM) viceprezidenta vietnieks, valdes loceklis;

 

Sēdē nepiedalās:

Arnis Muižnieks          Meža īpašnieku biedrības (MĪB) valdes priekšsēdētājs.

 

A.Muižnieks savus vērtējumus pieteiktajiem projektiem nav iesniedzis.

A.Ornicāns pirms sēdes iesniedz fonda sekretariātam iesniegumu par atturēšanos projektu „Maksimāli pieļaujamais medījamo dzīvnieku populāciju blīvums un minimālais jeb kritiskais populāciju lielums” un „Lielo plēsēju populāciju stāvokļa izmaiņas medību ietekmē” vērtēšanas, kuru apstiprināšanas gadījumā viņš varētu būt viens no izpildītājiem.

 

Protokolē:

Jānis Bārs                     Zemkopības ministrijas Meža resursu departamenta Meža apsaimniekošanas un medību nodaļas vecākais referents, Medību saimniecības attīstības fonda sekretariāta p.i.

Darba kārtība:

  1. Darba kārtības apstiprināšana.
  2. MSAF Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas.
  3. Projektu iesniegumu izvērtēšana.
  4. Lēmuma pieņemšana par vidējās balles piešķiršanu katram projektu iesniegumam.
  5. Citi jautājumi.

Sēdes izklāsts:

 

I. Darba kārtības apstiprināšana.

 

Sēdi atklāj Medību saimniecības attīstības fonda (turpmāk – MSAF) sekretariāta pienākumu izpildītājs J.Bārs.

2012.gada nogalē apstiprināti grozījumi MSAF nolikumā, tādēļ Konsultatīvās padomes sastāvs ir mainījies, ievērojot interešu grupu līdzsvarotas pārstāvniecības principu un demokrātisku pārstāvju izvirzīšanas mehānismu, kā arī Konsultatīvajai padomei ir apstiprināts savs nolikums. Konsultatīvās padomes locekļi pirms sēdes tika lūgti atsvaidzināt zināšanas jau minētajos normatīvajos aktos, kā arī MSAF līdzekļu izmantošanas vadlīnijās 2013.gadam, īpašu vērību pievēršot Konsultatīvās padomes kompetencei projektu vērtēšanā. MSAF Konsultatīvā padome pirmo reizi sanākusi klātienē jaunā sastāvā, tādēļ visi klātesošie tiek aicināti stādīties priekšā un izteikt viedokļus par Konsultatīvās padomes darbības pamatprincipiem.

E.Zakovics: izsaku priekšlikumu uzlabot protokolu kvalitāti, detalizētāk atspoguļojot sēdes norisi. Strādājot MSAF Konsultatīvajā padomē, ir nācies saskarties ar sūdzībām un kontaktēties ar tiesībsargājošajām institūcijām. Arī šogad tas ir iespējams, jo pieprasījums pārsniedz pieejamos līdzekļus un visiem tie nepietiks. Pēc būtības darbība Konsultatīvajā padomē ir ētiska lieta. Jūtīgs jautājums – lemšana par publisko naudu. Tādēļ, lai izvairītos no šaubīgām situācijām, ir lūgums pēc iespējas smalkāk fiksēt protokolā sēdes gaitu.

J.Kļaviņš: kā ir ar iespējamo interešu konfliktu? Teorētiski mēs visi varam vērtēt katru projektu, jo Konsultatīvās padomes lēmumiem ir tikai rekomendējošs raksturs.

A.Ornicāns: par projektiem, kuros, iespējams, ņemšu dalību, es atturēšos.

T.Gaitnieks un L.Antonoviča pievienojas A.Ornicāna viedoklim.

E.Zakovics: mēs tomēr dodam rekomendācijas un tas uzliek ja ne juridisku, tad vismaz ētisku atbildību. Gandrīz visi pie galda sēdošie ir vairāk vai mazāk savstarpēji saistīti – vai ar sadarbības memorandumiem, vai līgumiskām attiecībām, vai kā citādi. AS „Latvijas Valsts meži” situācija ir neapskaužama – notiek faktiska sadarbība ar visiem.

E.Švēde: negribu piekrist pilnībā, jo mēs neesam amatpersonas, bet esam ekspertu statusā.

      E.Zakovics: mēs esam sanākuši uz rīkojuma pamata.

      E.Švēde: fonda Padome var nerespektēt Konsultatīvās padomes lēmumus.

A.Zvejnieks: tādā veidā mēs varam nonākt pie secinājuma, ka neviens mednieks nevar vērtēt nevienu iesniegto projektu.

J.Bārs: ir saprotams, ka meža nozare ir ārkārtīgi šaura un medību joma vēl šaurāka. Skatoties caur iespējamā interešu konflikta prizmu, varam nonāk pie absurdas situācijas, kad vai nu nebūs kvalificētu projektu veicēju vai arī nebūs, kam tos atbilstošā līmenī izvērtēt. Nepamatota atturēšanās no kāda projekta vērtēšanas neizbēgami pazemina šī projekta kopējo vērtējuma objektivitāti. Tādēļ katram Konsultatīvās padomes loceklim pašam jāizvērtē sava iespējamā saistības pakāpe ar katru konkrēto projektu un, izejot no tā, jāpieņem gan juridiski, gan ētiski korekts lēmums – to vērtēt vai no vērtēšanas atturēties. Katrs Konsultatīvās padomes loceklis pats pieņem šo lēmumu un par to atbild vienpersonīgi.

Ierosinājums iepazīties un apstiprināt darba kārtību.

NOLEMJ:

Apstiprināt darba kārtību.

 

II.  2. MSAF Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas.

 

No kandidēšanas uz MSAF Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vakanci atsakās A.Zvejnieks, E.Zakovics, L.Antonoviča un J.Kļaviņš.

A.Zvejnieks izsaka priekšlikumu izvirzīt bijušo MSAF Konsultatīvās padomes priekšsēdētāju E.Švēdi.

A.Ornicāns izvirza V.Jaunzema kandidatūru.

T.Gaitnieks: situācija ir mainījusies Konsultatīvās padomes sastāva ziņā. Mūsu visu interesēs būtu ievērot kritēriju – cik lielu mednieku daļu pārstāv izvirzīto kandidātu organizācijas?

A.Zvejnieks: presē ir ažiotāža – LATMA vai LMS? Cik lietderīgi ir to pārnest uz Konsultatīvo padomi?

E.Švēde: LATMA pārstāv 92 mednieku formējumus un ir starptautiski atzīta. LATMAs darba rezultātiem vairāku gadu garumā ir bijusi ietekme uz visiem Latvijas medniekiem.

T.Gaitnieks: būtu lietderīgi vērtēt pēc izmērāmiem un savstarpēji salīdzināmiem kritērijiem.

Diskusija.

E.Zakovics: mēs runājam par visu mednieku naudu. Būtu labi, ja MSAF Konsultatīvās padomes vadība sastāvētu no abām lielākajām medniekus pārstāvošajām organizācijām. Savā balsojumā es vadīšos no izvirzīto kandidātu CV (Curriculum Vitae).

V.Jaunzems: es esmu gatavs strādāt Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja amatā. Uz doto brīdi Latvijas mednieku savienība (LMS) pārstāv aptuveni 240 mednieku klubus.

E.Švēde: jau 11gadus esmu LATMA valdes priekšsēdētājs, MSAF Konsultatīvajā padomē strādāju no tās pastāvēšanas pirmās dienas, esmu FACE (Eiropas Savienības medību un dabas aizsardzības asociāciju federācija) viceprezidents, kā arī Valmieras Mednieku un makšķernieku biedrības priekšsēdētājs, kurā ir aptuveni 600 aktīvo biedru, utt.

L.Antonoviča: Rīgas Stradiņa universitātē īpaši vērtē inovatīvus pienesumus. Jautājums – ko kandidāti var piedāvāt jaunrades, uzlabojumu un jaunievedumu jomā? Ne vienmēr jāvirza vecākais.

Notiek atklātas Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vēlēšanas.

Par E.Švēdi – 3 balsis (E.Zakovics, A.Zvejnieks, L.Antonoviča);

Par V.Jaunzemu – 2 balsis (J.Kļaviņš, A.Ornicāns);

T.Gaitnieks atturas.

Par MSAF Konsultatīvās padomes priekšsēdētāju ar balsu vairākumu tiek ievēlēts E.Švēde.

Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieka amatam tiek izvirzīti V.Jaunzems un J.Kļaviņš.

Notiek atklātas Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas.

Par V.Jaunzemu – 5 balsis (E.Zakovics, A.Ornicāns, J.Kļaviņš, T.Gaitnieks, L.Antonoviča);

Par J.Kļaviņu – 1 balss (A.Zvejnieks).

Par MSAF Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieku ar balsu vairākumu tiek ievēlēts V.Jaunzems.

Turpmāko sēdes daļu vada MSAF Konsultatīvās padomes priekšsēdētājs E.Švēde.

 

III. Projektu iesniegumu izvērtēšana.

 

V.Jaunzems: pēc priekšrakstiem mēs teorētiski drīkstam balsot par saviem projektiem. Par šo vajadzētu vienoties un nobalsot.

E.Švēde: uzskatu, ka ne, jo mēs nebalsojam par saviem projektiem.

E.Zakovics: V.Jaunzema paceltais jautājums ir ļoti būtisks. Domāju, ka būtu nepieciešams projektus sagrupēt pa jomām un tad vērtēt tādā rakursā. Jo atsevišķi projekti savstarpēji ir ļoti līdzīgi un salīdzināmi.

E.Švēde: viedokļi?

A.Zvejnieks: šo priekšlikumu neatbalstu un piedāvāju projektus vērtēt vienkārši reģistrētajā secībā. Katra projekta vērtējums ballēs būs objektīvs projekta vērtības rādītājs, pēc kura tie tiks sakārtoti secībā pirms lemšanas par līdzekļu apjoma piešķiršanu.

L.Antonoviča: es tomēr atbalstu E.Zakovica priekšlikumu, jo daži projekti ir ļoti līdzīgi.

E.Švēde: izvēlēsimies kompromisu starp abiem priekšlikumiem un to mēs neizbēgami realizēsim darba gaitā. Jo pēc vērtēšanas ballēs un izrietošās projektu saranžēšanas zem svītras līdzekļu trūkuma dēļ paliks arī ļoti vērtīgi projekti un nāksies samazināt pieprasīto finansējumu augstāk novērtētajiem projektiem, lai varētu atbalstīt vērtīgos zem svītras palikušos.

 

Tiek veikta projektu izvērtēšana atbilstoši apstiprinātajām Medību saimniecības attīstības fonda līdzekļu izmantošanas vadlīnijām 2013.gadam.

Notiek viedokļu apmaiņa un debates. Katram projektam tiek apsvērta iespēja to veikt ar finanšu samazinājumu, lai varētu atbalstīt pēc iespējas vairāk projektu. (Protokolā diskusijas par iespējamo atbalstu samazinātā apmērā tiks atspoguļotas vien gadījumos, kad notiks komunikācija ar attiecīgā projekta vadītāju.)

 

1. Projekts „Ligzdojošo un nomedīto ūdensputnu izpēte

T.Gaitnieks: būtu lietderīgi pakoriģēt darba uzdevumus, vairāk pievēršoties tieši monitoringam.

A.Ornicāns un J.Kļaviņš atbalsta T.Gaitnieka priekšlikumu.

V.Jaunzems: labs projekts, domāju atbalstīt, bet ar samazinātu finansējumu mīnus 20%.

A.Zvejnieks: Ļoti lielu daļu aizņem atalgojums.

E.Švēde: lai varētu samazināt finansējumu, nepieciešams sazināties ar projekta vadītāju – vai projektu iespējams veikt ar samazinātu finansējumu.

T.Gaitnieks sazvana projekta vadītāju J.Vīksni, kurš paskaidro, ka projektu lētāk veikt nav iespējams un prasītā finansējuma samazinājuma gadījumā tas netiks veikts. Telefoniskā komunikācija notiek „skaļajā režīmā” sēdes laikā un vietā.

Konsultatīvās padomes locekļi veic projekta novērtēšanu atbilstoši apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem un nosauc savus individuālos vērtējumus ballēs. MSAF sekretariāta pienākumu izpildītājs J.Bārs fiksē nosauktos vērtējumus.

 

2. Projekts „Izglītojošu materiālu tulkošana no ārzemju medību preses izdevumiem un to publicēšana MMD

E.Švēde: saskaņā ar MSAF līdzekļu izmantošanas vadlīnijām, nedrīkst atbalstīt projektus, kuru mērķis ir peļņas gūšana. MMD tiek tirgots par naudu. Mēs neviens nevaram zināt, cik no šī projekta pieprasītā finansējuma satur peļņas komponenti.

T.Gaitnieks: vai konkrēto materiālu publikācijas nav domātas realizētās tirāžas palielināšanai? Paredzētas lielas izmaksas materiālu tulkošanai.

V.Jaunzems: projekti Nr.2 un Nr.6 ir ļoti līdzīgi. Jauna informācija ļoti noderētu mednieku saimei.

A.Zvejnieks: uzskatu, ka projekts nav atbalstāms.

E.Zakovics: ja mēs vadīsimies pēc šādiem apsvērumiem, tad vērtēšanā paliks vien pāris projektu.

Konsultatīvās padomes locekļi veic projekta novērtēšanu atbilstoši apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem un nosauc savus individuālos vērtējumus ballēs. MSAF sekretariāta pienākumu izpildītājs J.Bārs fiksē nosauktos vērtējumus.

 

3. Projekts „Žurnāla "Medības. Makšķerēšana. Daba" (MMD) dalība EMAD (European Meeting on Antlers and Deer) tikšanās reizē Spānijas pilsētā Albaketē 2013. septembrī.”

E.Švēde: jautājumi?

A.Zvejnieks: pieturamies pie iepriekšējās prakses. Pagājušajā gadā tika realizēts līdzīgs projekts ar dalību bebru simpozijā, kā rezultātā tika iegūta un medniekiem nodota vērtīga informācija. Atbalstīt.

T.Gaitnieks: vai šī tēma ir aktuāla Latvijas medniekiem?

E.Švēde: liela ietekme uz Latvijas medību saimniecību un šī informācija ir noderīga.

A.Ornicāns: pasaulē ik gadus notiek ļoti daudz līdzīga rakstura pasākumu – nav saprotams, kāpēc izvēlēta tieši šī konference.

Konsultatīvās padomes locekļi veic projekta novērtēšanu atbilstoši apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem un nosauc savus individuālos vērtējumus ballēs. MSAF sekretariāta pienākumu izpildītājs J.Bārs fiksē nosauktos vērtējumus.

 

4. Projekts „Racionālai medību saimniecībai nepieciešamo medību dzīvnieku optimālo blīvuma normu izstrāde

T.Gaitnieks: paužu institūta „Silava” viedokli – savā CV projekta iesniedzējs sevi norādījis kā institūta darbinieku, kas neatbilst patiesībai. Kā arī norādu, ka dati, uz kuriem plānots balstīt pētījumu, ir ap 20 gadus veci.

L.Antonoviča: projekts pārklājas ar līdzīga satura mežzinātnes institūta „Silava” projektu.

V.Jaunzems: konstatētas kļūdas iesniegtajos materiālos – kalkulācijā.

E.Zakovics: projekts pārklājas ar institūta „Silava” projektu, kurš jau tiek veikts vairākus gadus un ir atbalstīts no fonda – noteikts kā pārejošs.

Konsultatīvās padomes locekļi veic projekta novērtēšanu atbilstoši apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem un nosauc savus individuālos vērtējumus ballēs. MSAF sekretariāta pienākumu izpildītājs J.Bārs fiksē nosauktos vērtējumus.

 

5. Projekts „Informatīvi izglītojošais bloks Medniekiem.lv TV

T.Gaitnieks: projekta tāmes 4.8punkts „Fizisko personu datu aizsardzības prasību konsultācijas raidījumam” – vai tad raidījums nav tiesisks? Kāpēc jāparedz šāda izmaksu pozīcija?

A.Zvejnieks: šāda pozīcija no MSAF līdzekļiem nav atbalstāma.

E.Švēde: nav atbalstāms fakts, ka interneta mājaslapā, kurā tiek plānots izvietot video sižetus, tiek brīvi publicēti materiāli, kuri var kompromitēt medniekus.

Konsultatīvās padomes locekļi veic projekta novērtēšanu atbilstoši apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem un nosauc savus individuālos vērtējumus ballēs. MSAF sekretariāta pienākumu izpildītājs J.Bārs fiksē nosauktos vērtējumus.

 

6. Projekts „Sabiedrības informēšana par medību saimniecības aktualitātēm

A.Zvejnieks: mans vērtējums būs ne visai pozitīvs, jo pārāk lielu daļu no projekta izmaksām sastāda atalgojums.

E.Švēde: tai pašā laikā, paskatoties darba uzdevumus, par to naudu tiek plānots padarīt ļoti daudz. Bet, tā kā tas ir maksas izdevums, tad projekta ietvaros paveiktajam būtu jābūt ārpus tā – atsevišķos izdevumos.

E.Zakovics: konceptuāli situācija tā pati, kas ar MMD iesniegto projektu (Nr.2).

E.Švēde: auditorija ļoti liela. Tas būtu jārespektē. Es būtu tikai par, ja vien mūs neierobežotu MSAF pieejamie līdzekļi, jo par medībām jāizglīto ne tikai mednieki, bet visa sabiedrība.

Konsultatīvās padomes locekļi veic projekta novērtēšanu atbilstoši apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem un nosauc savus individuālos vērtējumus ballēs. MSAF sekretariāta pienākumu izpildītājs J.Bārs fiksē nosauktos vērtējumus.

 

7. Projekts „Ikmēneša televīzijas raidījumu cikls „ UZ MEŽA TAKAS“

T.Gaitnieks: gribētu noprecizēt summu par kādu projekts tika atbalstīts iepriekšējā gadā.

J.Bārs: Ls 17000.

E.Švēde: aprīkojuma noma pa šiem gadiem ir izmaksājusi vairāk kā tās iegāde, kura jau būtu sevi attaisnojusi. Žēl, ka fonds nevar atbalstīt materiālo vērtību iegādi ilgtermiņa projektiem.

A.Ornicāns: lielisks raidījums, kurš sevi pierādījis jau vairāku gadu gaitā.

E.Švēde: plānojot raidījumu sižetus, būtu lietderīgi informēt medniekus pārstāvošās organizācijas un ņemt vērā to ieteikumus.

J.Kļaviņš: projekta veicēji vienmēr ir atvērti sadarbībai un ir gatavi saņemt ieteikumus.

E.Zakovics: aicinu šajā projektā ietvert projektu Nr.23 „Bebru medības Latvijā”.

J.Kļaviņš: šobrīd mums jau ir profesionālā līmenī uzfilmēti 8 sižeti par bebru medībām, par bebru populāciju fizioloģiju un apsaimniekošanu. Šaubos, vai konkrētā projekta veicēji, kas ir filmu veidošanas amatieri, var piedāvāt materiālus līdzvērtīgā kvalitātē.

Attiecībā uz projekta veikšanu par samazinātu finansējuma apjomu – varu piekāpties līdz iepriekšējā gada līmenim, jo raidlaiks televīzijā jau ir rezervēts 12 raidījumiem. Raidlaika rezervēšana notiek iepriekšējā gadā, pirms rodas informācija par MSAF līdzekļiem un atteikšanās no jau rezervētajiem apjomiem draud ar smagām sekām līgumsoda izskatā.

Konsultatīvās padomes locekļi veic projekta novērtēšanu atbilstoši apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem un nosauc savus individuālos vērtējumus ballēs.

J.Kļaviņš atturas.

MSAF sekretariāta pienākumu izpildītājs J.Bārs fiksē nosauktos vērtējumus.

 

8. Projekts „Mednieku un medību vadītāju izglītošana un kvalifikācijas celšana

A.Zvejnieks: neiet kopā darba uzdevumi ar kalkulāciju (tāmi). Vērojams neadekvāts lektoru atalgojums.

E.Švēde: tēma aktuāla, vajadzīgs projekts.

A.Ornicāns: ir līdzīgs projekts – Nr.22 „Mednieku izglītošana ar pārtikas drošību un epizootiju ierobežošanu saistītajos jautājumos – semināri reģionos”, būtu noderīgi integrēt tēmas šajos semināros.

Konsultatīvās padomes locekļi veic projekta novērtēšanu atbilstoši apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem un nosauc savus individuālos vērtējumus ballēs.

V.Jaunzems atturas.

MSAF sekretariāta pienākumu izpildītājs J.Bārs fiksē nosauktos vērtējumus.

 

9. Projekts „Latvijas mednieku pārstāvniecība CIC un līdzdalība CIC ģenerālajā asamblejā

E.Švēde: vadošais CIC biedrs ir LATMA. Tas nozīmē, ka tā ir vienīgā, kas tiesīga parakstīt oficiālus dokumentus no Latvijas puses. Tajā no Latvijas ir iestājusies arī „Latvijas trofeju vērtētāju asociācija”, bet kā vienkāršs biedrs. Attiecīgi līdzīgu projektu (Latvijas mednieku interešu pārstāvniecība starptautiskajās nevalstiskajās medību organizācijās) ir iesniegusi arī LATMA. Vai no Latvijas būtu jābrauc diviem? Varbūt jā.

A.Zvejnieks: projekta iesniedzēji ir Latvijas mednieku savienība (LMS). Vai LMS dalība CIC būtu jāsedz no fonda (MSAF)?

V.Jaunzems: tāmē redzams, ka dalību plānots segt no līdzfinansējuma.

E.Švēde: būtu labi, ja LMS iestātos LATMA un brauktu pārstāvēt Latviju kopā. Jo darba ir ļoti daudz.

T.Gaitnieks: varbūt šī ir tā labā reize, kad šo projektu var realizēt kopā? Nebūtu korekti lemt kādam vienam par labu.

A.Zvejnieks: iepriekš tika pacelts jautājums par pārstāvniecību – kāpēc tieši tagad likt kopā?

J.Kļaviņš: pārstāvim, kurš brauks pārstāvēt Latviju CIC, ir jāatnes lielākais maksimāli iespējamais labums Latvijas medību saimniecībai.

V.Jaunzems: Varam vienoties, ka FACE brauc LAtMAs pārstāvis, bet uz CIC brauc LMS pārstāvis.

E.Švēde: tur jau tā lieta, ka braucot zem LATMA karoga, rezultāts ir krietni vien nopietnāks, jo LATMA ir CIC vadošais biedrs, bet LMS vienkāršs biedrs.

E.Zakovics: ja par šo abas medniekus pārstāvošās organizācijas nespēs vienoties, tad ne par vienu no šiem abiem projektiem es nebalsošu.

Tiek izsludināts 5 minūšu pārtraukums, dodot iespēju LATMA pārstāvim E.Švēdem un LMS pārstāvim V.Jaunzemam vienoties par turpmāku sadarbību pārstāvēt Latviju CIC.

LATMA un LMS pārstāvji ir savstarpēji vienojušies par pārstāvniecību CIC.

Konsultatīvās padomes locekļi veic projekta novērtēšanu atbilstoši apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem un nosauc savus individuālos vērtējumus ballēs.

V.Jaunzems un L.Antonoviča atturas.

MSAF sekretariāta pienākumu izpildītājs J.Bārs fiksē nosauktos vērtējumus.

 

10.  Projekts „Maksimāli pieļaujamais medījamo dzīvnieku populāciju blīvums un minimālais jeb kritiskais populāciju lielums

E.Švēde: cik zināms, projekts šogad noslēdzas, ja tiek atbalstīts pieprasītajā finanšu apjomā.

T.Gaitnieks: tā gluži nav, ja paskatās projekta pieteikumā.

V.Jaunzems: iespējams nekvalitatīvs darbs, jo projekta rezultātu prezentēšanas seminārā pagājušā gada decembrī Meža fakultātē, kurā piedalījās daudzi LVM (AS „Latvijas Valsts meži”) pārstāvji, projekta rezultāti tika nopietni kritizēti.

A.Zvejnieks: bažas rada fakts, ka projekta rezultātos parādās ārkārtīgi mazs pārnadžu postījumu procents - postījumu faktiski nav, kā arī tas, ka lielu daļu no projekta izmaksām sastāda atalgojums.

E.Zakovics: pievienojos V.Jaunzema viedoklim, jo dati no prakses liecina par būtiskām atšķirībām. Izmaksu apjomi postījumu novēršanas preventīvajiem pasākumiem praksē nemitīgi pieaug.

J.Kļaviņš: no šī projekta tiek gaidīts praksē izmantojams rezultāts.

A.Ornicāns: šī projekta pamatmērķis ir vairāk metodes izstrāde optimālo populāciju blīvumu noteikšanai nevis kā postījumu rezultātu apkopojums.

E.Švēde: vajadzētu aicināt projekta vadītāju uz MSAF Padomes sēdi, lai varētu pieņemt galēju lēmumu.

V.Jaunzems: projekts ir jārealizē, bet atbilstošā kvalitātē.

J.Kļaviņš: kā projekta rezultāti realizēsies ikdienā?

A.Ornicāns: kā ekspresmetode populācijas stāvokļa novērtēšanai.

E.Zakovics: ideja ir ļoti laba, lai operatīvi risinātu konfliktsituācijas.

Konsultatīvā padome vienojas par projekta vadītājas aicināšanu uz MSAF Padomes sēdi gala lēmuma pieņemšanai.

Projekts atzīts par pārejošu.

Konsultatīvās padomes locekļi veic projekta novērtēšanu atbilstoši apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem un nosauc savus individuālos vērtējumus ballēs.

T.Gaitnieks un A.Ornicāns atturas.

MSAF sekretariāta pienākumu izpildītājs J.Bārs fiksē nosauktos vērtējumus.

 

11.  Projekts „Lielo plēsēju populāciju stāvokļa izmaiņas medību ietekmē

A.Zvejnieks: ir pretenzijas pret atalgojuma izmaksu īpatsvaru.

E.Švēde: ir gadījies dzirdēt, ka projekta veicējiem nav nopietnas intereses par nomedīta lielā plēsēja pieņemšanu izpētei.

A.Ornicāns: tā gluži nav, bieži vien mednieki nevēlas sadarboties.

E.Švēde: ļoti vajadzīgs projekts, citādi būs neizbēgamas problēmas ar lielo plēsēju medīšanu Latvijā. Finansējumu būtu lietderīgi samazināt līdz pagājušā gada līmenim.

Projekts atzīts par pārejošu.

Konsultatīvās padomes locekļi veic projekta novērtēšanu atbilstoši apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem un nosauc savus individuālos vērtējumus ballēs.

T.Gaitnieks un A.Ornicāns atturas.

MSAF sekretariāta pienākumu izpildītājs J.Bārs fiksē nosauktos vērtējumus.

 

12.  Projekts „Medību trofeju vērtēšana, atbalsts reģionālo medību trofeju izstāžu organizēšanai

E.Švēde: līdzīgu projektu iesniegusi arī LATMA plus plānota starptautiska trofeju izstāde Rīgā (Starptautiskā medību trofeju izstāde “TROPHY GRAND PRIX RĪGA 2013”), kuras ietvaros trofeju vērtēšana tiks veikta par velti. Reģionālās izstādes ir svarīgas, bet jārod iespēja atbalstīt arī Rīgas izstādi.

T.Gaitnieks: tieši tai pašā laikā, kad plānota starptautiskā trofeju izstāde Rīgā, ir ieplānota izstāde Alojā.

E.Švēde: tiek vestas sarunas ar Alojas medniekiem par iekļaušanos lielajā Rīgas izstādē.

E.Zakovics: tēmas identiskas – vai būtu iespējams nonākt pie abu projektu apvienošanas?

V.Jaunzems: Alojas izstādi no LATMAS projekta Nr.14 varam iekļaut šajā projektā, nepieprasot papildu finansējumu.

A.Zvejnieks: Starptautiskā izstāde Rīgā ir daudz svarīgāka par vietējām izstādēm. LATMA var samazināt finansējumu no Alojas izstādes par labu Rīgas starptautiskajai izstādei.

T.Gaitnieks: varbūt atstāt šī lēmuma pieņemšanu Padomei?

E.Zakovics: jāvienojas – notiek lielā izstāde vai reģionālās.

E.Švēde: izlemsim, kad tiksim līdz līdzekļu sadalei. Pagaidām novērtēsim katru projektu individuāli, jo šis projekts ir atzīts par pārejošu.

Skaļajā režīmā notiek telefoniska komunikācija starp E.Švēdi un projekta vadītāju J.Baumani par iespējām abus projektus daļēji apvienot un iespējamajiem finansējuma samazinājuma variantiem un pārdali.

Projekts atzīts par pārejošu.

Konsultatīvās padomes locekļi veic projekta novērtēšanu atbilstoši apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem un nosauc savus individuālos vērtējumus ballēs.

T.Gaitnieks atturas.

MSAF sekretariāta pienākumu izpildītājs J.Bārs fiksē nosauktos vērtējumus.

 

13.  Projekts „Latvijas mednieku izglītošana

J.Kļaviņš: kas notiks, ja katrs klubs sāks nodarboties ar izglītošanu?

A.Ornicāns: konstatētas nesakritības starp tāmi un darba uzdevumiem.

V.Jaunzems: tāme ir kļūdaina.

T.Gaitnieks: konkrētā projekta darba uzdevumi pārklājas ar vairākiem citiem projektiem. Kāpēc jāveic tulkošana uz krievu valodu?

V.Jaunzems: diemžēl daļai Latgales puses mednieku informācija latviešu valodā bieži vien nav saprotama.

Konsultatīvās padomes locekļi veic projekta novērtēšanu atbilstoši apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem un nosauc savus individuālos vērtējumus ballēs. MSAF sekretariāta pienākumu izpildītājs J.Bārs fiksē nosauktos vērtējumus.

 

14.  Projekts „Mednieku izglītošana, seno medību rituālu un ceremoniju popularizēšana un mednieku interešu pārstāvniecība

V.Jaunzems: izplūdis projekts, neiet kopā darba uzdevumi ar tāmi. Lektors no Lietuvas stāstīs par aļņiem.

A.Ornicāns: Igauņiem ir daudz lielāka pieredze ar aļņiem.

A.Zvejnieks: lietuviešiem ir ļoti labs prezentācijas materiāls, kā arī viņi seminārus spēj vadīt krievu valodā, kas ir saprotamāka lielākam skaitam Latvijas mednieku kā angļu vai igauņu valoda.

V.Jaunzems: Šinī projektā varam ietaupīt Alojas trofeju izstādes rīkošanas izmaksas, paredzot to noorganizēt projekta Nr.12 ietvaros un nepalielinot projekta Nr.12 pieprasīto finansējumu.

J.Kļaviņš: ļoti vājš pozīciju apraksts.

V.Jaunzems: bet katrā gadījumā pie semināru projektiem, kad notiks to rezultātu izvērtēšana, ir jābūt katra organizētā semināra dalībnieku reģistrācijas lapām.

E.Zakovics: atkal divi līdzīgi projekti LATMA un LMS. Uzaiciniet viens otru uz pasākumiem, taisiet kopā. Man kā medniekam pietrūkst informācijas par plānotajiem semināriem, norises vietām, laikiem un to tēmām. Kā arī būtu vēlams publicēt prezentāciju materiālus, lai tie būtu pieejami plašākam mednieku skaitam.

A.Zvejnieks: tas nav tik vienkārši, jo prezentācijas materiāli ir intelektuālais īpašums. Informācija par reģionos ieplānotajiem semināriem caur Valsts meža dienestu tiek nodota mednieku kolektīvu vadītājiem. Tas ir daudz efektīvāk par publikāciju „Latvijas Vēstnesī”.

L.Antonoviča: kāda ir šo semināru atdeve?

A.Zvejnieks: Izglītošana un apmācība ir grūti novērtējamas.

E.Zakovics: izglītojošām aktivitātēm ir jābūt regulārām, jo rezultāts bieži vien parādās vien pēc vairākiem gadiem.

Konsultatīvās padomes locekļi veic projekta novērtēšanu atbilstoši apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem un nosauc savus individuālos vērtējumus ballēs.

E.Švēde atturas.

MSAF sekretariāta pienākumu izpildītājs J.Bārs fiksē nosauktos vērtējumus.

 

15.  Projekts „Starptautiskā medību trofeju izstāde “TROPHY GRAND PRIX RĪGA 2013”

V.Jaunzems: vai tāmē ietverto telpu īri nevar atgūt no apmeklētāju biļetēm?

E.Švēde: projektam būs vēl citas izmaksas, piemēram, vērtētāju darba apmaksa.

V.Jaunzems: biļetes nebūs?

E.Švēde: Nē. Izstādes apmeklēšana būs bez maksas, tādējādi ceram uz lielāku apmeklētāju skaitu.

V.Jaunzems: līdzfinansējums nulle.

E.Švēde: līdzfinansējums faktiski nav nulle, jo pasākuma kopējās izmaksas būs ievērojami lielākas. Šeit ietverts vien tas, uz ko cerēts gūt atbalstu no MSAF.

T.Gaitnieks: svarīgākais – lai nebūtu pārmetumu par līdzekļu izlietojuma caurspīdīgumu.

E.Švēde: no MSAF tiek prasīts vien neliels izstādes izmaksu apjoms.

Konsultatīvās padomes locekļi veic projekta novērtēšanu atbilstoši apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem un nosauc savus individuālos vērtējumus ballēs.

E.Švēde atturas.

MSAF sekretariāta pienākumu izpildītājs J.Bārs fiksē nosauktos vērtējumus.

 

16.  Projekts „Mednieku izglītošana mednieku festivāla „Minhauzens 2013” ietvaros

V.Jaunzems: kāpēc tiek prasīta 2x lielāka summa?

A.Zvejnieks: vienmēr ir prasīts vairāk, bet piešķirts mazāk.

V.Jaunzems: priekšlikums samazināt uz iepriekšējā gada apjomu. Pasākums vērtīgs.

E.Zakovics: atbalstu kā pasākumu, kas saliedē visas Latvijas medniekus.

Konsultatīvās padomes locekļi veic projekta novērtēšanu atbilstoši apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem un nosauc savus individuālos vērtējumus ballēs.

E.Švēde atturas.

MSAF sekretariāta pienākumu izpildītājs J.Bārs fiksē nosauktos vērtējumus.

 

17.  Projekts „Latvijas mednieku interešu pārstāvniecība starptautiskajās nevalstiskajās medību organizācijās

Projekts izdiskutēts projekta Nr.9 „Latvijas mednieku pārstāvniecība CIC un līdzdalība CIC ģenerālajā asamblejā”” izvērtēšanas gaitā.

Ir ticis izteikts priekšlikums samazināt šo projektu par Ls800 par labu projektam Nr.9.

Konsultatīvās padomes locekļi veic projekta novērtēšanu atbilstoši apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem un nosauc savus individuālos vērtējumus ballēs.

E.Švēde atturas.

MSAF sekretariāta pienākumu izpildītājs J.Bārs fiksē nosauktos vērtējumus.

 

18.  Projekts „Latvijas jauno mednieku nometne „Vanaga acs”

Par projektu interesējas L.Antonoviča.

Atbild V.Jaunzems.

Vispozitīvāk novērtētais projekts MSAF Konsultatīvajā padomē.

Konsultatīvās padomes locekļi veic projekta novērtēšanu atbilstoši apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem un nosauc savus individuālos vērtējumus ballēs.

V.Jaunzems atturas.

MSAF sekretariāta pienākumu izpildītājs J.Bārs fiksē nosauktos vērtējumus.

 

19.  Projekts „Mednieku - medību suņu īpašnieku izglītošana un šķirnes medību suņu apmācība, popularizējot medības ar medību suņu piedalīšanos.

A.Ornicāns: neraugoties uz MSAF atbalstu, suņu īpašnieki vienalga maksā dalības maksu visos organizētajos pasākumos – izstādēs un darba pārbaudēs.

V.Jaunzems: tā nedrīkstētu būt, ja pasākumi tiek atbalstīti no MSAF. Attiecīgi prasās atbalsta samazinājums.

A.Zvejnieks: MSAF atbalsts sedz vien nelielu daļu no LMKA faktiskajiem izdevumiem gada griezumā.

Konsultatīvās padomes locekļi veic projekta novērtēšanu atbilstoši apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem un nosauc savus individuālos vērtējumus ballēs. MSAF sekretariāta pienākumu izpildītājs J.Bārs fiksē nosauktos vērtējumus.

 

20.  Projekts „Izglītojošas grāmatas izdošana par medību un mednieku ētiku, medību šķirnes suņu standarti un darba pārbaužu apraksts.

A.Zvejnieks: tika veikta komunikācija ar projekta iesniedzēju. Medību suņu šķirnes ir aprakstītas jau sen, un šajā jomā nav jaunumu.

A.Ornicāns: domāta grāmata vai brošūra?

T.Gaitnieks: jau nosaukumā vien atrastas gramatiskas kļūdas. Darba uzdevumi humora līmenī.

V.Jaunzems: visvājāk sagatavotais projekta pieteikums.

Konsultatīvās padomes locekļi veic projekta novērtēšanu atbilstoši apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem un nosauc savus individuālos vērtējumus ballēs. MSAF sekretariāta pienākumu izpildītājs J.Bārs fiksē nosauktos vērtējumus.

 

21.  Projekts „„Dzīvās dabas takas”, mežs kā iztikas avots

J.Kļaviņš: paredzamie projekta rezultāti ar izteikti lokālu raksturu.

A.Ornicāns un V.Jaunzems kritizē projekta tāmes pozīcijas un apšauba projekta lietderību kopumā.

Konsultatīvās padomes locekļi veic projekta novērtēšanu atbilstoši apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem un nosauc savus individuālos vērtējumus ballēs. MSAF sekretariāta pienākumu izpildītājs J.Bārs fiksē nosauktos vērtējumus.

 

22.  Projekts „Mednieku izglītošana ar pārtikas drošību un epizootiju ierobežošanu saistītajos jautājumos – semināri reģionos

A.Ornicāns: projekts nesamērīgi dārgs.

L.Antonoviča: bet ļoti noderīgs.

E.Zakovics: nespēju novērtēt – atturos. Mulsina norādītās semināru rīkošanas vietas – LVM nespecializējas šādu pasākumu rīkošanā.

A.Ornicāns: projekta Nr.8 „Mednieku un medību vadītāju izglītošana un kvalifikācijas celšana” vadītājs J.Baumanis izteicis vēlmi sadarboties ar attiecīgajiem lektoriem.

T.Gaitnieks: ja nauda paliks pāri, tad lai attiecīgie lektori sagatavo publikācijas un tās nopublicē.

V.Jaunzems un E.Švēde: to pašu spēj paveikt medniekus pārstāvošās organizācijas un pie tā jau tiek strādāts. Projekts ļoti dārgs, ņemot vērā ka PVD (Pārtikas un veterinārajam dienestam) no budžeta jau iedota nauda šādiem mērķiem.

Konsultatīvās padomes locekļi veic projekta novērtēšanu atbilstoši apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem un nosauc savus individuālos vērtējumus ballēs.

E.Zakovics un L.Antonoviča atturas.

MSAF sekretariāta pienākumu izpildītājs J.Bārs fiksē nosauktos vērtējumus.

 

23.  Projekts „Mācību filma „Bebru medības Latvijā”

A.Zvejnieks: projekts tiek iesniegts atkārtoti jau trešo gadu pēc kārtas. Šāda satura filmas jau ir saražotas vairumā un ir pieejamas katram interesentam.

V.Jaunzems: projekta pieteikuma materiāli sagatavoti labi, bet pēc būtības mēs projektu izvērtējām, vērtējot projektu Nr.7 „Ikmēneša televīzijas raidījumu cikls „ UZ MEŽA TAKAS“”

Konsultatīvās padomes locekļi veic projekta novērtēšanu atbilstoši apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem un nosauc savus individuālos vērtējumus ballēs. MSAF sekretariāta pienākumu izpildītājs J.Bārs fiksē nosauktos vērtējumus.

 

IV. Lēmuma pieņemšana par vidējās balles piešķiršanu katram projektu iesniegumam.

 

MSAF Konsultatīvā padome, apkopojot katra konsultatīvās padomes locekļa vērtējumu par konkrētā projekta iesniegumu, nosaka katra projekta vidējo vērtību un iesniedz to sekretariātā, pievienojot detalizētu katra konsultatīvās padomes locekļa individuālo vērtējumu, kurā ietverts detalizēts vērtējums ballēs katram vadlīnijās ietvertajā metodikā noteiktajam kritērijam. Saskaņā ar MSAF līdzekļu izmantošanas vadlīniju 2013.gadam 6.2.4.apakšpunktu katra konsultatīvās padomes locekļa individuālo vērtējumu par konkrēto projekta iesniegumu aizliegts publiskot bez vērtējuma veicēja atļaujas, tādēļ tas tiek glabāts fonda sekretariātā, bet netiek pievienots protokolam.

Fonda Konsultatīvās padomes locekļi ir veikuši katra projekta iesniegto dokumentu izvērtēšanu un apspriešanu. Rezultātā katrs Konsultatīvās padomes loceklis ir nosaucis katram fonda atbalstam pieteiktajam projektam vērtējumu ballēs katram metodikā noteiktajam kritērijam. Katram projektam tiek aprēķināts un salīdzināšanai izmantots vidējais aritmētiskais visas Konsultatīvās padomes vērtējums atbilstoši fonda līdzekļu izmantošanas vadlīnijās 2013.gadam noteiktajai metodikai

 

NOLEMJ:

Piešķirt atbalstam pieteiktajiem projektiem šādas vidējās balles:

(1.tabula)   

Projekta reģ. Nr. 

Nosaukums

Iesniedzējs

Vērtējums

1

Ligzdojošo un nomedīto ūdensputnu izpēte

Latvijas universitātes Bioloģijas institūts

4,28

2

Izglītojošu materiālu tulkošana no ārzemju medību preses izdevumiem un to publicēšana MMD

SIA "Dumpis"

2,48

3

Žurnāla "Medības. Makšķerēšana. Daba" (MMD) dalība EMAD (European Meeting on Antlers and Deer) tikšanās reizē Spānijas pilsētā Albaketē 2013. septembrī.

SIA "Dumpis"

3,08

4

Racionālai medību saimniecībai nepieciešamo medību dzīvnieku optimālo blīvuma normu izstrāde

Dr.silv. V.Gaross

1,85

5

Informatīvi izglītojošais bloks Medniekiem.lv TV

Biedrība Medniekiem.lv

3,10

6

Sabiedrības informēšana par medību saimniecības aktualitātēm

AS "Lauku avīze"

3,10

7

Ikmēneša televīzijas raidījumu cikls „ UZ MEŽA TAKAS“

SIA“ Explore Latvija“

4,71

8

Mednieku un medību vadītāju izglītošana un kvalifikācijas celšana

Biedrība „Latvijas Mednieku savienība”

4,29

9

Latvijas mednieku pārstāvniecība CIC un līdzdalība CIC ģenerālajā asamblejā

Biedrība „Latvijas Mednieku savienība”

4,43

10

Maksimāli pieļaujamais medījamo dzīvnieku populāciju blīvums un minimālais jeb kritiskais populāciju lielums

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”

3,75

11

Lielo plēsēju populāciju stāvokļa izmaiņas medību ietekmē

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”

4,58

12

Medību trofeju vērtēšana, atbalsts reģionālo medību trofeju izstāžu organizēšanai

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”

4,25

13

Latvijas mednieku izglītošana

SIA „Hunting Club”

2,50

14

Mednieku izglītošana, seno medību rituālu un ceremoniju popularizēšana un mednieku interešu pārstāvniecība

Biedrība “Latvijas Mednieku asocoācija”

3,77

15

Starptautiskā medību trofeju izstāde “TROPHY GRAND PRIX RĪGA 2013”

Biedrība “Latvijas Mednieku asocoācija”

4,21

16

Mednieku izglītošana mednieku festivāla „Minhauzens 2013” ietvaros

Biedrība “Latvijas Mednieku asocoācija”

4,37

17

Latvijas mednieku interešu pārstāvniecība starptautiskajās nevalstiskajās medību organizācijās

Biedrība “Latvijas Mednieku asocoācija”

4,29

18

Latvijas jauno mednieku nometne „Vanaga acs”

Straupes mednieku un makšķernieku biedrība „Mārkulīči”

4,86

19

Mednieku - medību suņu īpašnieku izglītošana un šķirnes medību suņu apmācība, popularizējot medības ar medību suņu piedalīšanos.

Biedrība „Latvijas Mednieku kinoloģiskā apvienība”

3,73

20

Izglītojošas grāmatas izdošana par medību un mednieku ētiku, medību šķirnes suņu standarti un darba pārbaužu apraksts.

A.Cirsis

1,90

21

„Dzīvās dabas takas”, mežs kā iztikas avots

Nodibinājums fonds „Dimantiņi”

1,98

22

Mednieku izglītošana ar pārtikas drošību un epizootiju ierobežošanu saistītajos jautājumos – semināri reģionos

Daugavpils Universitāte

2,40

23

Mācību filma „Bebru medības Latvijā”

Mednieku un makšķernieku klubs „Lūsīši”

2,20

 

Turpmāk projekti tiek saranžēti pēc iegūtā vidējā vērtējuma ballēs un notiek diskusija par rekomendāciju izstrādi MSAF Padomei.

 

Izvērtējot iegūtos rezultātus NOLEMJ:

rekomendēt fonda Padomei atbalstīt projektus ar vidējo vērtējumu lielāku vai vienādu ar 3,73 ballēm un piešķirt fonda atbalstu sekojošiem projektiem 2.tabulā norādītajos apjomos:

 

(2.tabula)

Nr.p.k.

Projekta nosaukums

Iesniedzējs

Vid.vērt.

Pieprasīts no MSAF, Ls

KP rekomendē Ls

18

Latvijas jauno mednieku nometne „Vanaga acs”

Straupes mednieku un makšķernieku biedrība „Mārkulīči”

4,86

3650,00

3467,50

7

Ikmēneša televīzijas raidījumu cikls „ UZ MEŽA TAKAS“

SIA“ Explore Latvija“

4,71

17935,97

17000,00

11

Lielo plēsēju populāciju stāvokļa izmaiņas medību ietekmē

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”

4,58

14999,00

14249,05

9

Latvijas mednieku pārstāvniecība CIC un līdzdalība CIC ģenerālajā asamblejā

Biedrība „Latvijas Mednieku savienība”

4,43

1204,00

1143,80

16

Mednieku izglītošana mednieku festivāla „Minhauzens 2013” ietvaros

Biedrība “Latvijas Mednieku asociācija”

4,37

11455,80

6000,00

8

Mednieku un medību vadītāju izglītošana un kvalifikācijas celšana

Biedrība „Latvijas Mednieku savienība”

4,29

3500,00

3325,00

17

Latvijas mednieku interešu pārstāvniecība starptautiskajās nevalstiskajās medību organizācijās

Biedrība “Latvijas Mednieku asociācija”

4,29

8754,00

7516,30

1

Ligzdojošo un nomedīto ūdensputnu izpēte

Latvijas universitātes Bioloģijas institūts

4,28

13657,00

12974,15

12

Medību trofeju vērtēšana, atbalsts reģionālo medību trofeju izstāžu organizēšanai

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”

4,25

2575,00

2446,25

15

Starptautiskā medību trofeju izstāde “TROPHY GRAND PRIX RĪGA 2013”

Biedrība “Latvijas Mednieku asociācija”

4,21

10706,00

10170,70

14

Mednieku izglītošana, seno medību rituālu un ceremoniju popularizēšana un mednieku interešu pārstāvniecība

Biedrība “Latvijas Mednieku asociācija”

3,77

2786,00

1390,00

10

Maksimāli pieļaujamais medījamo dzīvnieku populāciju blīvums un minimālais jeb kritiskais populāciju lielums

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”

3,75

16315,00

15499,25

19

Mednieku - medību suņu īpašnieku izglītošana un šķirnes medību suņu apmācība, popularizējot medības ar medību suņu piedalīšanos.

Biedrība „Latvijas Mednieku kinoloģiskā apvienība”

3,73

4665,00

2300,00

6

Sabiedrības informēšana par medību saimniecības aktualitātēm

AS "Lauku avīze"

3,10

2280,00

2050,00

5

Informatīvi izglītojošais bloks Medniekiem.lv TV

Biedrība Medniekiem.lv

3,10

6535,00

 

3

Žurnāla "Medības. Makšķerēšana. Daba" (MMD) dalība EMAD (European Meeting on Antlers and Deer) tikšanās reizē Spānijas pilsētā Albaketē 2013. septembrī.

SIA "Dumpis"

3,08

1413,28

 

13

Latvijas mednieku izglītošana

SIA „Hunting Club”

2,50

3698,00

 

2

Izglītojošu materiālu tulkošana no ārzemju medību preses izdevumiem un to publicēšana MMD

SIA "Dumpis"

2,48

1500,00

 

22

Mednieku izglītošana ar pārtikas drošību un epizootiju ierobežošanu saistītajos jautājumos – semināri reģionos

Daugavpils Universitāte

2,40

7473,76

 

23

Mācību filma „Bebru medības Latvijā”

Mednieku un makšķernieku klubs „Lūsīši”

2,20

2153,00

 

21

„Dzīvās dabas takas”, mežs kā iztikas avots

Nodibinājums fonds „Dimantiņi”

1,98

5550,00

 

20

Izglītojošas grāmatas izdošana par medību un mednieku ētiku, medību šķirnes suņu standarti un darba pārbaužu apraksts.

A.Cirsis

1,90

6750,00

 

4

Racionālai medību saimniecībai nepieciešamo medību dzīvnieku optimālo blīvuma normu izstrāde

Dr.silv. V.Gaross

1,85

3302,00

 

Kopā:

99532,00

 

Projektu iesniedzējiem, kuru projektiem piedāvāti samazināti fonda atbalsta apjomi, jādod tiesības attiecīgi samazināt projekta ietvaros veicamo darbu apjomu.

 

V.                Citi jautājumi

Nav.

 

Sēdes beigas: 16:50

 

Sēdes vadītājs                                                                                     E.Švēde

 

Sēdi protokolēja                                                                                  J. Bārs

Komentāri:

Ainars Ābols 2013-02-07 12:49

Uzjautrināja,projektu izvērtēšanas gaita E.Švēdes priekšlikums LMS iestāties LATMA.

Ivars Grinbergs 2013-02-07 15:07

Nesaprotami ar ko atšķiras "Latvijas mednieku pārstāvniecība CIC un līdzdalība CIC ģenerālajā asamblejā" no "Latvijas mednieku interešu pārstāvniecība starptautiskajās nevalstiskajās medību organizācijās", ka ir tik liela starpība projekta pieprasītām finansēm. Vai tad 6* tālāk brauks, vai 6* vairāk personas brauks pārstāvēt, var būt pats pasākums ir 6* dārgāks? ļoti labi atspoguļots pats pasākums, es ar vienu izņēmumu pilnīgi piekrītu projektu izvērtējumiem. Vēlētos piedalīties "Mednieku un medību vadītāju izglītošana un kvalifikācijas celšana" projektā un gribētos arī piedalīties "Mednieku izglītošana, seno medību rituālu un ceremoniju popularizēšana un mednieku interešu pārstāvniecība" projektā lai uzzinātu, kas tas par sviestu.

Kārlis Ozols 2013-02-07 15:30

Švēdem nedaudz galvā sakāpis :)

Andis Anspoks 2013-02-08 10:45

Vispār bēdīgi... Citu vārdu nav.... Bēdīgi un noziedzīgi...

Andis Anspoks 2013-02-08 10:47

Vai medniekiem nebūtu tiesības zināt arī balsojumu? Tautai savi "varoņi" jāzin!

Andris Zariņš 2013-02-20 07:30

Principā informācija no ZM ir izprasīta administratīvās lietas ietvaros...Ja nu notiks brīnums un mēs ko dabūsim, tad arī publicēsim.


Ja vēlaties ievietot portālā savu rakstu, sūtiet to uz e-pasta adresi info@medniekiem.lv. Neaizmirstiet pievienot informatīvos materiālus. Raksts noformējams atbilstoši gramatikas noteikumiem un sūtāms rediģējamā formātā, piemēram doc, txt.

Nesen šo rakstu apskatīja
Laima slimība suņiem

Laima slimība suņiem

Pavasaris tuvojas straujiem soļiem un līdz ar to ir pamodies viens no lielākajiem draudiem mūsu mīluļiem- ērces. Vairāk par pašu ērces..

Aplūkojam medībām veltītu muzeju Lietuvā, Mindūnos

Aplūkojam medībām veltītu muzeju Lietuvā, Mindūnos

Medību tradīcijas un kultūra ir sena. Katrai valstij tās ir individuālas, līdz ar ko – interesantas. Ja vēlaties paplašināt savu..

LVM izstrādātas vadlīnijas, kā veidot un uzturēt mednieku atpūtas vietas

LVM izstrādātas vadlīnijas, kā veidot un uzturēt mednieku atpūtas vietas

Līdz ar jaunajiem būvnormatīviem AS “Latvijas valsts meži” (LVM) nolemts ieviest kārtību saistībā ar mednieku atpūtas vietām uzņēmuma..

LVM un Aizsardzības ministrija vienojusies par militāro mācību organizēšanas principiem LVM platībās

LVM un Aizsardzības ministrija vienojusies par militāro mācību organizēšanas principiem LVM platībās

Valsts aizsardzība ir valsts virsfunkcija. Tādēļ medniekiem nāksies rēķināties, ka viņu nomātās platības AS “Latvijas valsts meži”..

Jauns Huberts veikals Rīgā

Jauns Huberts veikals Rīgā

2018.gada 2. novembrī savas durvis vērs jaunais Huberts veikals Rīgā.