Šodien vārdadienu svin Marģers, Anastasija, rītdien - Armanda, Armands
toptitle

Medību normatīvie akti

Medību saimniecības attīstības fonda nolikums

2007-08-25 01:04

Ministru kabineta noteikumi Nr.123


Rīgā 2004.gada 2.martā (prot. Nr.9 17.§)


Medību saimniecības attīstības fonda nolikums


Izdoti saskaņā ar Medību likuma 31.panta ceturto daļu1. Noteikumi nosaka Medību saimniecības attīstības fonda (turpmāk– fonds) izveidošanas, pārvaldīšanas un izlietošanas kārtību.


2. Fonda līdzekļi tiek plānoti Zemkopības ministrijas pamatbudžetā kā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem.


3. Fonda turētāja ir Zemkopības ministrija.


4. Fonda padomes sastāvā ir:


4.1. zemkopības ministrs;
4.2. divi Zemkopības ministrijas pārstāvji;
4.3. Latvijas Ornitoloģijas biedrības pārstāvis;
4.4. Latvijas Terioloģijas biedrības pārstāvis;
4.5. Vides ministrijas pārstāvis;
4.6. Valsts meža dienesta pārstāvis;
4.7. Latvijas Mednieku asociācijas pārstāvis;
4.8. valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” pārstāvis;
4.9. Latvijas valsts mežzinātnes institūta “Silava” pārstāvis;
4.10. Kooperatīvās sabiedrības “Latvijas Meža īpašnieku asociācija” pārstāvis;
4.11. Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis;
4.12. Latvijas Dabas fonda pārstāvis.


5. Fonda padomes locekļi nesaņem atalgojumu par darbu fonda padomē, un par fonda līdzekļiem netiek veidotas institūcijas vai darba vietas fonda apkalpošanai.


6. Fonda padomes vadītājs ir zemkopības ministrs. Zemkopības ministrs apstiprina fonda padomes personālsastāvu uz trim gadiem.


7. Fonda padomes vadītājs:


7.1. sasauc un vada fonda padomes sēdes (turpmāk – sēde);
7.2. apstiprina sēdes darba kārtību;
7.3. atbild par fonda līdzekļu izlietojumu;
7.4. paraksta sēžu protokolus;
7.5. pieprasa no finansējuma saņēmējiem pārskatus par fonda padomes piešķirto līdzekļu izlietojumu;
7.6. pamatojoties uz fonda padomes lēmumu, uzaicina auditorus pārbaudīt fonda līdzekļu uzskaiti.


 


8. Fonda padome:


8.1. izvērtē fonda līdzekļu izlietojuma gada pārskatu un to plānoto izlietojumu nākamajam gadam;
8.2. izskata projektu pieteikumus, izvērtē to pamatotību un atbilstību fonda mērķiem;


8.3. pieņem lēmumu par iesniegtā projekta iekļaušanu finansējamo projektu sarakstā vai lēmumu par iesniegtā projekta finansējuma noraidījumu;
8.4. ja nepieciešams, uzaicina iesniedzēju vai tā pilnvarotu personu, lai saņemtu informāciju par iesniegto projektu.


9. Projekta pieteikumu fonda padomes vadītājam iesniedz fiziska vai juridiska persona.


10. Fonda padome 15 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iesniegtā projekta iekļaušanu finansējamo projektu sarakstā vai par iesniegtā projekta finansējuma noraidījumu nosūta lēmuma izrakstu attiecīgā projekta pieteikuma iesniedzējam.


11. Fonda padomes pieņemto lēmumu var apstrīdēt administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.


12. Par fonda padomes sēdi un sēdes darba kārtību fonda padomes vadītājs tās locekļiem rakstiski paziņo piecas darbdienas pirms sēdes.


13. Fonda padome ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz divas trešdaļas fonda padomes locekļu.


14. Fonda padome lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir fonda padomes vadītāja balss.


15. Fonda padomes sekretariāta funkcijas pilda Zemkopības ministrija.


16. Fonda padomes sēdes protokolu 10 darbdienu laikā pēc attiecīgās fonda padomes sēdes nosūta visiem sēdes dalībniekiem.


 


 


 


Ministru prezidents E.Repše


Zemkopības ministrs M.Roze


Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 10.martu.