Šodien vārdadienu svin Vanda, Veneranda, Venija, rītdien - Agris, Agrita
toptitle

Medību normatīvie akti

Šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču vienotās uzskaites kārtība

2007-08-25 01:05

Ministru kabineta noteikumi Nr.167


Rīgā 2003.gada 15.aprīlī (prot. Nr.21, 3.§)ar 2004.gada 30.marta redakciju


Šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču vienotās uzskaites kārtība


Izdoti saskaņā ar Ieroču aprites likuma 48.panta pirmo daļu


I. Vispārīgie jautājumi


1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijas Republikā veicama fizisko un juridisko personu (izņemot Nacionālo bruņoto spēku) šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču (turpmāk — ieroči) vienotā uzskaite (turpmāk — ieroču reģistrs).


2. Ieroču reģistrs ir valsts informācijas sistēma, kurā ietvertas šādas ziņas:


2.1. Latvijas Republikā reģistrētie un realizācijā esošie ieroči, kā arī Latvijas Republikā ievestie, no Latvijas Republikas izvestie un tranzītā caur Latvijas Republiku pārvadātie ieroči;


2.2. ieroču īpašnieki (valdītāji);


2.3. ieroču īpašnieku (valdītāju) reģistrētās (deklarētās) dzīvesvietas (juridiskajām personām — juridiskās adreses);


2.4. visu veidu ieroču atļaujas un speciālās atļaujas (licences);


2.5. izdarītie kontrolšāvieni ar vītņstobra šaujamieročiem ložu un čaulu kontrolkolekcijai;


2.6. ieroču glabāšanas vietu adreses un adreses, uz kurām ierocis tiek sūtīts vai nogādāts.


3. Ieroču reģistrā ietver ziņas par šādu kategoriju ieročiem:


3.1. A kategorijas ieroči:


3.1.1. granātmetēji;


3.1.2. automātiskie šaujamieroči;


3.1.3. šaujamieroči, kas maskēti par citiem priekšmetiem;


3.2. B kategorijas ieroči:


3.2.1. pusautomātiskie vai atkārtotas darbības īsstobra šaujamieroči;


3.2.2. viena šāviena īsstobra šaujamieroči, kuru munīcijai ir centrālā kapsula;


3.2.3. viena šāviena īsstobra šaujamieroči, kuru kopējais garums ir mazāks par 280 milimetriem un munīcijai ir apmales kapsula;


3.2.4. pusautomātiskie garstobra šaujamieroči, kuru patrontelpas un aptveres (patronu padošanas mehānisms) kopējā ietilpība ir lielāka par trim patronām;


3.2.5. pusautomātiskie garstobra šaujamieroči, kuru patrontelpas un aptveres kopējā ietilpība nav lielāka par trim patronām, bet aptvere ir noņemama vai kurus, izmantojot vienkāršus instrumentus, var pārveidot par tādu ieroci, kura patrontelpas un aptveres kopējā ietilpība ir lielāka par trim patronām;


3.2.6. atkārtotas darbības un pusautomātiskie gludstobra šaujamieroči, kuru stobra garums nepārsniedz 600 milimetrus;


3.2.7. pusautomātiskie šaujamieroči, kas nav militārie šaujamieroči un izskatās kā automātiskie šaujamieroči;


3.3. C kategorijas ieroči:


3.3.1. atkārtotas darbības garstobra šaujamieroči, izņemot šo noteikumu 3.2.6.apakšpunktā minētos šaujamieročus;


3.3.2. viena šāviena garstobra–vītņstobra šaujamieroči;


3.3.3. pusautomātiskie garstobra šaujamieroči, izņemot šo noteikumu 3.2.4., 3.2.5., 3.2.6. un 3.2.7.apakšpunktā minētos šaujamieročus;


3.3.4. viena šāviena īsstobra šaujamieroči, kuru kopējais garums nav mazāks par 280 milimetriem un munīcijai ir apmales kapsula;


3.4. D kategorijas ieroči: viena šāviena garstobra–gludstobra šaujamieroči;


3.5. lielas enerģijas pneimatiskie ieroči.


4. Ieroču reģistra uzdevums ir nodrošināt šo noteikumu 2.punktā minēto ziņu vienotu datorizētu uzskaiti.


5. Ieroču reģistra pārzinis ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (turpmāk — informācijas centrs). Informācijas centrs pilda ieroču reģistra turētāja funkcijas.


6. Ziņas par juridisko personu īpašumā esošajiem ieročiem, kas atzītas par valsts noslēpuma objektu, glabā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē valsts noslēpuma aizsardzību.


7. Šo noteikumu 10.punktā minētās iestādes un komersanti ievada ziņas ieroču reģistrā, aktualizē ieroču reģistrā iekļautās ziņas vai sniedz ziņas informācijas centram ievadei ieroču reģistrā ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc ieroča iegādāšanās, ievešanas Latvijas Republikā vai izvešanas no tās, reģistrācijas vai realizācijas, kā arī pēc ieroču eksporta, importa vai pārvadāšanas tranzītā caur Latvijas Republiku.


8. Par ziņu ticamību, savlaicīgu ievadi ieroču reģistrā vai sniegšanu informācijas centram ievadei ieroču reģistrā atbild iestādes vai komersanta vadītājs.


9. Informācijas centrs ir tiesīgs pieprasīt un bez maksas saņemt informāciju no valsts un pašvaldību iestādēm ieroču reģistra darbības nodrošināšanai.


II. Ieroču reģistra veidošana


10. Ieroču reģistra veidošanā piedalās:


10.1. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes;


10.2. Satversmes aizsardzības birojs;


10.3. prokuratūras iestādes;


10.4. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs;


10.5. Latvijas Bankas Aizsardzības pārvalde;


10.6. Valsts ieņēmumu dienests;


10.7. Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvalde;


10.8. pašvaldības policijas iestādes;


10.9. komersanti, kas veic komercdarbību ieroču aprites jomā.


11. Ieroču reģistrā iekļauj:


11.1. ziņas, ko sniedz Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes, kurām paredzēti dienesta ieroči, par to īpašumā vai valdījumā esošajiem ieročiem;


11.2. Valsts policijas iestāžu sniegtās ziņas par fizisko un juridisko personu reģistrētajiem ieročiem un par ieročiem, kuri ievesti Latvijas Republikā un izvesti no Latvijas Republikas, kā arī tranzītā caur Latvijas Republiku pārvadātajiem ieročiem;


11.3. Satversmes aizsardzības biroja sniegtās ziņas par tā īpašumā vai valdījumā esošajiem ieročiem;


11.4. prokuratūras iestāžu sniegtās ziņas par to īpašumā vai valdījumā esošajiem ieročiem;


11.5. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sniegtās ziņas par tā īpašumā vai valdījumā esošajiem ieročiem;


11.6. Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldes sniegtās ziņas par tās īpašumā vai valdījumā esošajiem ieročiem;


11.7. Valsts ieņēmumu dienesta sniegtās ziņas par tā īpašumā vai valdījumā esošajiem ieročiem;


11.8. Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestāžu sniegtās ziņas par importa, eksporta un tranzīta darījumiem ar ieročiem un par muitas noliktavās esošajiem ieročiem, kā arī par stingrās uzskaites dokumentiem (preču pavadzīmēm–rēķiniem), kas apliecina sniegtās ziņas;


11.9. Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldes sniegtās ziņas par tās īpašumā vai valdījumā esošajiem ieročiem;


11.10. pašvaldības policijas iestāžu sniegtās ziņas par to īpašumā vai valdījumā esošajiem ieročiem;


11.11. tādu komersantu sniegtās ziņas par to īpašumā esošajiem ieročiem, kuri veic komercdarbību ieroču aprites jomā.


III. Ieroču reģistrā iekļaujamās ziņas


12. Ieroču reģistrā iekļauj šādas ziņas par fizisko personu:


12.1. personas kods vai personas dzimšanas datums, ja ziņas par personu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā;


12.2. vārds latviešu valodā vai citas valodas oriģinālformas latīņalfabētiskajā transliterācijā atbilstoši personu apliecinošiem dokumentiem;


12.3. uzvārds latviešu valodā vai citas valodas oriģinālformas latīņalfabētiskajā transliterācijā atbilstoši personu apliecinošiem dokumentiem;


12.4. valstiskā piederība un tiesiskais statuss;


12.5. reģistrētā (deklarētā) dzīvesvieta.


13. Ieroču reģistrā iekļauj šādas ziņas par personu apliecinošiem dokumentiem:


13.1. veids;


13.2. sērija un numurs;


13.3. izdošanas datums;


13.4. izdevējvalsts;


13.5. izdevējiestāde;


13.6. derīguma termiņš.


14. Ieroču reģistrā iekļauj šādas ziņas par juridisko personu:


14.1. nosaukums;


14.2. reģistrācijas numurs;


14.3. reģistrācijas datums;


14.4. likvidācijas vai darbības pārtraukšanas datums;


14.5. juridiskā adrese.


15. Ieroču reģistrā iekļauj šādas ziņas par juridiskās personas (izņemot komersantu) vadītāju un par personu, kas ir atbildīga par ieroču glabāšanu (turpmāk — atbildīgā persona):


15.1. vārds;


15.2. uzvārds;


15.3. personas kods vai personas dzimšanas datums, ja ziņas par personu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā;


15.4. amats;


15.5. tālruņa numurs.


16. Ieroču reģistrā iekļauj ziņas par komersantiem, kuri veic komercdarbību ieroču aprites jomā. Par dalībniekiem, vadītājiem, personām, kas ieņem amatus komersanta pārvaldes institūcijās, un darbiniekiem, kuri tieši saistīti ar ieroču glabāšanu, realizāciju un apsardzi, iekļauj šādas ziņas:


16.1. vārds;


16.2. uzvārds;


16.3. personas kods vai personas dzimšanas datums, ja ziņas par personu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā;


16.4. amats;


16.5. tālruņa numurs.


17. Ieroču reģistrā iekļauj ziņas par ieroču glabāšanas adresēm un adresēm, uz kurām ierocis tiek sūtīts vai nogādāts, kā arī tās personas adresi, kura iegādājas šaujamieroci.


18. Ieroču reģistrā iekļauj šādas ziņas par visu veidu ieroču atļaujām, speciālajām atļaujām (licencēm) un stingrās uzskaites dokumentiem (preču pavadzīmēm–rēķiniem):


18.1. dokumenta veids;


18.2. sērija un numurs;


18.3. izsniegšanas datums;


18.4. derīguma termiņš;


18.5. izdevējiestāde;


18.6. datums, kad dokuments anulēts;


18.7. anulēšanas iemesls un pamatojums;


18.8. ievešanas un izvešanas datums, paredzamais ievešanas, kā arī uzsāktās un pabeigtās tranzīta procedūras datums (informācija nav jāsniedz, ja ieroču pārvadāšana notiek starp komersantiem);


18.9. ieroču pārvadāšanas veids (informācija nav jāsniedz, ja ieroču pārvadāšana notiek starp komersantiem);


18.10. nosūtāmo vai nogādājamo ieroču skaits.


19. Ieroču reģistrā iekļauj šādas ziņas par ieročiem:


19.1. klasifikācija (kategorija);


19.2. ieroča veids;


19.3. sērija un numurs — kā norādīts uz ieroča vai oriģinālformas latīņalfabētiskajā transliterācijā;


19.4. marka (sistēma), modelis — kā norādīts uz ieroča vai oriģinālformas latīņalfabētiskajā transliterācijā;


19.5. kalibrs (izmanto izgatavotājvalsts apzīmējumus);


19.6. izgatavošanas gads (izmanto izgatavotājvalsts apzīmējumus, kā norādīts uz ieroča);


19.7. izgatavotājvalsts;


19.8. stobru skaits;


19.9. ziņas, kas ļauj ieroci identificēt, kā arī norādi, ka ierocis izgājis pārbaudi saskaņā ar 1969.gada 1.jūlija Konvenciju par ieroču marķējuma savstarpēju atzīšanu.


20. Ieroču reģistrā iekļauj šādas ziņas par Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldē ar vītņstobra ieročiem izdarītajiem kontrolšāvieniem:


20.1. izziņas numurs;


20.2. datums, kad izdarīti kontrolšāvieni un izšautās lodes un čaulas ievietotas kontrolkolekcijā.


21. Šo noteikumu 12.punktā minētās ziņas iekļauj ieroču reģistrā no Iedzīvotāju reģistra informācijas sistēmas, izmantojot datu bāzes sasaistes tehniskos līdzekļus.


22. Šo noteikumu 14. un 15.punktā minētās ziņas (izņemot informāciju par atbildīgo personu) iekļauj ieroču reģistrā no Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas, izmantojot datu bāzes sasaistes tehniskos līdzekļus.


IV. Ieroču reģistrā iekļauto ziņu glabāšanas termiņi


23. Ziņas par bijušajiem ieroču īpašniekiem (valdītājiem), atbildīgajām personām, komersantiem, dalībniekiem, vadītājiem, personām, kas ieņem amatus komersantu pārvaldes institūcijās, un darbiniekiem, kuri tieši saistīti ar ieroču glabāšanu, realizāciju un apsardzi, kā arī ziņas par ieročiem, visu veidu ieroču atļaujām, speciālajām atļaujām (licencēm) un stingrās uzskaites dokumentiem glabā ieroču reģistra arhīva datu bāzē 75 gadus.


24. Ziņas par ieročiem, kuri iznīcināti vai padarīti lietošanai neatgriezeniski nederīgi, glabā ieroču reģistra arhīva datu bāzē 10 gadus.


V. Noslēguma jautājums


25. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1996.gada 8.oktobra noteikumus Nr.379 “Noteikumi par strēlnieku vieglo vītņstobra un gludstobra šaujamieroču vienoto uzskaiti un vītņstobra šaujamieroču izšauto ložu un čaulu kontrolkolekciju” (Latvijas Vēstnesis, 1996, 172.nr.; 2002, 52.nr.).


Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu


Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvas 91/477/EEC.


Ministru prezidenta vietā — Ministru prezidenta biedrs A.Šlesers


Iekšlietu ministrs M.Gulbis