Šodien vārdadienu svin Armanda, Armands, rītdien - Jurģis, Juris, Georgs
toptitle

Medību normatīvie akti

Noteikumi par zaudējumu atlīdzību par īpaši aizsargājamo sugu indivīdu un biotopu iznīcināšanu vai bojāšanu

2007-08-25 01:03

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 117


Rīgā 2001.gada 13.martā (prot. Nr. 11, 11.§)


Noteikumi par zaudējumu atlīdzību par īpaši aizsargājamo sugu indivīdu un biotopu iznīcināšanu vai bojāšanu


Izdoti saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 4.panta 3.punktu


1. Šie noteikumi nosaka zaudējumu atlīdzību par īpaši aizsargājamo sugu indivīdu un biotopu iznīcināšanu vai bojāšanu.


2. Vides valsts inspekcija, reģionālās vides pārvaldes, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrācijas, kā arī Valsts meža dienests atbilstoši savai kompetencei kontrolē šajos noteikumos noteikto prasību ievērošanu, kā arī aprēķina īpaši aizsargājamajām sugām un biotopiem nodarītos zaudējumus.


3. Līdzekļus, kas iegūti no zaudējumu atlīdzības par īpaši aizsargājamo sugu indivīdu un biotopu iznīcināšanu vai bojāšanu, ieskaita Latvijas vides aizsardzības fondā.


4. Lai segtu īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iznīcināšanas (dzīvnieku sugas indivīdu nogalināšana, augu sugas indivīdu ciršana, izrakšana, vākšana) vai bojāšanas (dzīvnieku sugas indivīdu ievainošana, augu sugas indivīdu lasīšana, noplūkšana, dzīvotņu postīšana) dēļ radītos zaudējumus, to atlīdzības apmēri ir noteikti atbilstoši īpaši aizsargājamo sugu iedalījumam grupās atkarībā no to apdraudētības, sastopamības un nozīmīguma.


5. Par pirmās grupas īpaši aizsargājamo sugu indivīdu (1.pielikums) iznīcināšanu vai bojāšanu zaudējumus atlīdzina divdesmit minimālo mēnešalgu apmērā par katru indivīdu.


6. Par otrās grupas īpaši aizsargājamo sugu indivīdu (2.pielikums) iznīcināšanu vai bojāšanu zaudējumus atlīdzina četru minimālo mēnešalgu apmērā par katru indivīdu.


7. Par trešās grupas īpaši aizsargājamo sugu indivīdu (3.pielikums) iznīcināšanu vai bojāšanu zaudējumus atlīdzina divu minimālo mēnešalgu apmērā par katru indivīdu.


8. Par to īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iznīcināšanu vai bojāšanu, kuri nav minēti šo noteikumu 1., 2. vai 3.pielikumā, zaudējumus atlīdzina vienas minimālās mēnešalgas apmērā par katru indivīdu, ja īpaši aizsargājamās sugas indivīds iznīcināts vai bojāts tā aizsardzībai izveidotā mikrolieguma teritorijā.


9. Par biotopu iznīcināšanu vai bojāšanu (uzaršana, apbūve, zemes transformācija, ūdensrežīma maiņa, derīgo izrakteņu ieguve, meža izciršana vai dedzināšana) zaudējumus atlīdzina vienas minimālās mēnešalgas apmērā par katriem 10 m2 iznīcinātā vai bojātā biotopa.


10. Par īpaši aizsargājamo putnu dējuma vai perējuma iznīcināšanu vai bojāšanu (olu bojāšana, olu vai mazuļu izņemšana no ligzdas) atlīdzināmo zaudējumu apmērs palielināms divas reizes par katru indivīdu atbilstoši grupai, kurā attiecīgā suga iekļauta.


11. Ja šo noteikumu 1., 2. un 3.pielikumā minētie īpaši aizsargājamo sugu indivīdi iznīcināti vai bojāti dabas rezervātā, dabas liegumā, nacionālā parka vai biosfēras rezervāta dabas rezervāta vai dabas lieguma zonā, kā arī mikrolieguma vai īpaši aizsargājamā meža iecirkņa teritorijā, zaudējumi atlīdzināmi trīskāršā apmērā.


Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības


          ministrs V.Makarovs


Noteikumi stājas spēkā ar 2001.gada 17.martu.


 


1.pielikums


Ministru kabineta


2001.gada 13.marta noteikumiem Nr.117


Pirmās grupas


īpaši aizsargājamās sugas


1. Zīdītāji


1.1. Lācis, brūnais/ Ursus arctos


2. Putni


2.1. Čūskērglis/ Circaetus gallicus


2.2. Dzērve/ Grus grus


2.3. Ērglis, jūras/ Haliaetus albicilla


2.4. Ērglis, klinšu/ Aquila chrysaetos


2.5. Ērglis, mazais/ Aquila pomarina


2.6. Ērglis, vidējais/ Aquila clanga


2.7. Gārgale, brūnkakla/ Gavia stellata


2.8. Gārgale, melnkakla/ Gavia arctica


2.9. Klija, melnā/ Milvus migrans


2.10. Klija, sarkanā/ Milvus milvus


2.11. Lija, lauku/ Circus cyaneus


2.12. Lija, pļavu/ Circus pygargus


2.13. Piekūns, lielais/ Falco peregrinus


2.14. Pūkpīle, Stellera/ Polysticta stelleri


2.15. Stārķis, baltais/ Ciconia ciconia


2.16. Stārķis, melnais Ciconia nigra


2.17. Ūpis/ Bubo bubo


2.18. Zaļvārna/ Coracias garrulus


2.19. Zivjērglis/ Pandion haliaetus


2.20. Zoss, mazā/ Anser erythropus


2.21. Zoss, sarkankakla/ Branta ruficollis


Vides aizsardzības un


reģionālās attīstības


ministrs V.Makarovs


 


2.pielikums


Ministru kabineta


2001.gada 13.marta noteikumiem Nr.117


Otrās grupas


īpaši aizsargājamās sugas


1. Zīdītāji


1.1. Lidvāvere/ Pteromys volans


1.2. Naktssikspārnis, dīķa/ Myotis dasycneme


1.3. Platausis, Eiropas/ Barbastella barbastellus


1.4. Ronis, pelēkais/ Halichoerus grypus


1.5. Ronis, pogainais/ Phoca hispida bottnica


1.6. Susuris, lielais/ Glis glis


1.7. Ūdrs/ Lutra lutra


2. Putni


2.1. Apodziņš/ Glaucidium passerinum


2.2. Apogs, bikšainais/ Aegolius funereus


2.3. Apogs, mājas/ Athene noctua


2.4. Baltirbe/ Lagopus lagopus


2.5. Baltmugurdzenis/ Picoides leucotos


2.6. Dūkuris, mazais/ Tachybaptus ruficollis


2.7. Dūkuris, melnkakla/ Podiceps nigricollis


2.8. Dūkuris, ragainais/ Podiceps auritus


2.9. Dumpis, lielais/ Botaurus stellaris


2.10. Dumpis, mazais/ Ixobrychus minutus


2.11. Dzenis, trīspirkstu/ Picoides tridactylus


2.12. Dzenis, vidējais/ Picoides medius


2.13. Dzilna, pelēkā/ Picus canus


2.14. Dzilna, zaļā/ Picus viridis


2.15. Gulbis, mazais/ Cygnus columbianus


2.16. Gulbis, ziemeļu/ Cygnus cygnus


2.17. Piekūns, lauka/ Falco tinnunculus


2.18. Piekūns, purva/ Falco columbarius


2.19. Pūce, purva/ Asio flammeus


2.20. Pupuķis/ Upupa epops


3. Rāpuļi


3.1. Bruņurupucis, purva/ Emys orbicularis


3.2. Čūska, gludenā/ Coronella austriaca


4. Ziedaugi un paparšaugi


4.1. Cietpaparde, Brauna/ Polystichum braunii (Spenn.) Fee


4.2. Cietpaparde, daivainā/ Polystichum aculeatum (L.) Roth.


4.3. Cietpaparde, šķēplapu/ Polystichum lonchitis (L.) Roth.


4.4. Efeja, Baltijas/ Hedera helix var. baltica Rehder


4.5. Ēnpaparde, vārpu/ Blechnum spicant (L.) Roth.


4.6. Īve, parastā/ Taxus baccata L.


4.7. Kreimule, Alpu/ Pinguicula alpina L.


4.8. Pundurgrimonis, Zviedrijas/ Chamaepericlymenum suecicum (L.) Asch. et Graebn.


4.9. Skābardis, parastais/ Carpinus betulus L.


4.10. Zilpodze, jūrmalas/ Eryngium maritimum L.


Vides aizsardzības un


reģionālās attīstības                                         ministrs V.Makarovs


3.pielikums


Ministru kabineta


2001.gada 13.marta noteikumiem Nr.117


Trešās grupas


īpaši aizsargājamās sugas


1. Zīdītāji


1.1. Garausainis, brūnais/ Plecotus auritus


1.2. Naktssikspārnis, bārdainais/ Myotis mystacinus


1.3. Naktssikspārnis, Branta/ Myotis brandtii


1.4. Naktssikspārnis, lielais/ Myotis myotis


1.5. Naktssikspārnis, Naterera/ Myotis nattereri


1.6. Naktssikspārnis, ūdeņu/ Myotis daubentoni


1.7. Pundursikspārnis/ Pipistrellus pipistrellus


1.8. Sicista, meža/ Sicista betulina


1.9. Sikspārnis, divkrāsainais/ Vespertilio murinus


1.10. Sikspārnis, Natūza/ Pipistrellus nathusii


1.11. Sikspārnis, platspārnu/ Eptesicus serotinus


1.12. Sikspārnis, ziemeļu/ Eptesicus nilssonii


1.13. Susuris, dārza/ Eliomys quercinus


1.14. Susuris, lazdu/ Muscardinus avellanarius


1.15. Susuris, meža/ Dryomys nitedula


1.16. Vakarsikspārnis, mazais/ Nyctalus leisleri


1.17. Vakarsikspārnis, rūsganais/ Nyctalus noctula


2. Putni


2.1. Balodis, meža/ Columba oenas


2.2. Baltacis/ Aythya nyroca


2.3. Bārdzīlīte/ Panurus biarmicus


2.4. Cīrulis, cekulainais/ Galerida cristata


2.5. Cīrulis, sila/ Lullula arborea


2.6. Čakste, brūnā/ Lanius collurio


2.7. Čakste, lielā/ Lanius excubitor


2.8. Čipste, stepes/ Anthus campestris


2.9. Dižpīle, Sāmsalas/ Tadorna tadorna


2.10. Dzilna, melnā/ Dryocopus martius


2.11. Gaura, garknābja/ Mergus serrator


2.12. Gaura, lielā/ Mergus merganser


2.13. Grieze/ Crex crex


2.14. Gugatnis/ Philomachus pugnax


2.15. Kuitala/ Numenius arquata


2.16. Ķauķis, grīšļu/ Acrocephalus paludicola


2.17. Ķauķis, Seivi/ Locustella luscinioides


2.18. Ķauķis, svītrainais/ Sylvia nisoria


2.19. Ķikuts/ Gallinago media


2.20. Ķīķis/ Pernis apivorus


2.21. Ķīris, lielais/ Larus ridibundus


2.22. Ķīris, mazais/ Larus minutus


2.23. Laukirbe/ Perdix perdix


2.24. Lietuvainis/ Numenius phaeopus


2.25. Lija, niedru/ Circus aeruginosus


2.26. Mušķērājs, mazais/ Ficedula parva


2.27. Ormanītis/ Porzana porzana


2.28. Ormanītis, mazais/ Porzana parva


2.29. Paipala/ Coturnix coturnix


2.30. Puskuitala, melnā/ Limosa limosa


2.31. Somzīlīte/ Remiz pendulinus


2.32. Stērste, dārza/ Emberiza hortulana


2.33. Stērste, lielā/ Emberiza calandra


2.34. Šņibītis, Šinca/ Calidris alpina schinzii


2.35. Tārtiņš, dzeltenais/ Pluvialis apricaria


2.36. Tārtiņš, smilšu/ Charadrius hiaticula


2.37. Tilbīte, dīķa/ Tringa stagnatilis


2.38. Tilbīte, pļavas/ Tringa totanus


2.39. Tilbīte, purva/ Tringa glareola


2.40. Tītiņš/ Jynx torquilla


2.41. Ūdensstrazds/ Cinclus cinclus


2.42. Urālpūce/ Strix uralensis


2.43. Vakarlēpis/ Caprimulgus europaeus


2.44. Vistilbe/ Lymnocriptes minimus


2.45. Zilrīklīte/ Luscinia svecica


2.46. Zivjdzenītis/ Alcedo atthis


2.47. Zīriņš, baltspārnu/ Chlidonias leucopterus


2.48. Zīriņš, baltvaigu/ Chlidonias hybrida


2.49. Zīriņš, jūras/ Sterna paradisaea


2.50. Zīriņš, mazais/ Sterna albifrons


2.51. Zīriņš, melnais/ Chlidonias niger


2.52. Zīriņš, upes/ Sterna hirundo


2.53. Zoss, meža/ Anser anser


3. Rāpuļi


3.1. Ķirzaka, sila/ Lacerta agilis


4. Bezmugurkaulnieki


4.1. Airvabole, divjoslu/ Graphoderus bilineatus


4.2. Airvabole, platā/ Dytiscus latissimus


4.3. Briežvabole, dižā/ Lucanus cervus


4.4. Dēle, medicīnas/ Hirudo medicinalis


4.5. Dižspāre, zaļā/ Aeschna viridis


4.6. Dižtauriņš, cīrulīšu/ Parnassius mnemosyne


4.7. Dižtauriņš, laimiņu/ Parnassius apollo


4.8. Koksngrauzis, lielais, ozolu/ Cerambyx cerdo


4.9. Perlamutrene, biezā/ Unio crassus


4.10. Plakanis, sarkanais/ Cucujus cinnaberinus


4.11. Pļavraibenis, ošu/ Hypodryas maturna


4.12. Pļavraibenis, skabiosu/ Euphydryas aurinia


4.13. Praulgrauzis, lapkoku/ Osmoderma eremita


4.14. Pumpurgliemezis, četrzobu/ Vertigo geyeri


4.15. Pumpurgliemezis, slaidais/ Vertigo angustior


4.16. Purvspāre, raibgalvas/ Leucorrhinia albifrons


4.17. Purvspāre, resnvēdera/ Leucorrhinia caudalis


4.18. Purvspāre, spilgtā/ Leucorrhinia pectoralis


4.19. Raibspārnis, esparsetu/ Zygaena carniolica


4.20. Samtenis, gāršas/ Lopinga achine


4.21. Sfings, zobspārnu/ Proserpinus proserpina


4.22. Sīksamtenis, meža/ Coenonympha hero


4.23.Upespērlene, ziemeļu/ Margaritifera margaritifera


4.24. Upjuspāre, dzeltenkāju/ Stylurus flavipes


4.25. Upjuspāre, zaļā/ Ophiogomphus cecilia


4.26. Zilenītis, brūnvālīšu/ Maculinea teleius


4.27. Zilenītis, esparsetu/ Agrodiadetus damon


4.28. Zilenītis, lielais, mārsilu/ Maculinea arion


4.29. Zilenītis, zirgskābeņu/ Lycaena dispar


5. Ziedaugi un paparžaugi


5.1. Akmeņlauzīte, dzeltenā/ Saxifraga hirculus L.


5.2. Āmulis, baltais/ Viscum album L.


5.3.Armērija, jūrmalas/ Armeria maritima (Mill.) Willd .


5.4. Bezgale, prūšu/ Laserpitium prutenicum L.


5.5. Bitene, sarmatainā/ Geum hispidum Fr.


5.6. Brūngalvīte, lielziedu/ Prunella grandiflora (L.) Scholler


5.7. Cefalantēra, sarkanā/ Cephalanthera rubra (L.) Rich.


5.8. Cekuliņš, piramidālais/ Ajuga pyramidalis L.


5.9. Cietpiene, krūmu/ Crepis praemorsa (L.) Tausch


5.10. Cietpiene, mīkstā/ Crepis mollis (Jacq.) Asch.


5.11. Cīrulītis, dobais/ Corydalis cava (L.) Schweigg. et Koerte


5.12. Cūknātre, spārnainā/ Scrophularia umbrosa Dumort.


5.13. Dedestiņa, jūrmalas/ Lathyrus maritimus (L.) Bigelow


5.14. Dedestiņa, kalnu/ Lathyrus linifolius (Reichard) Bassler


5.15. Dedestiņa, zirņveida/ Lathyrus pisiformis L.


5.16. Diždadzis, birztalas/ Arctium nemorosum Lej.


5.17. Drudzene, krustlapu/ Gentiana cruciata L.


5.18. Drudzene, tumšzilā/ Gentiana pneumonanthe L.


5.19. Dzegužkurpīte, dzeltenā/ Cypripedium calceolus L.


5.20. Dzegužpirkstīte, asinssarkanā/ Dactylorhiza cruenta (O. F. Muell.) Soo


5.21. Dzegužpuķe, zalkšu/ Orchis morio L.


5.22. Embotiņš, ķiploku/ Teucrium scordium L.


5.23. Epipogija, bezlapainā/ Epipogium aphyllum Sw.


5.24. Gaiļpiesis, augstais/ Delphinium elatum L.


5.25. Jāņeglīte, dižā/ Pedicularis sceptrumcarolinum L.


5.26. Jāņeglīte, meža/ Pedicularis sylvatica L.


5.27. Klintene, melnā/ Cotoneaster niger (Wahlb.) Fr.


5.28. Klintene, Skandināvijas/ Cotoneaster scandinavicus B. Hylmo


5.29. Knīdija, mānīgā/ Cnidium dubium (Schkuhr) Thell.


5.30. Kosa, lielā/ Equisetum telmateia Ehrh.


5.31. Krustābele, šķībkausa/ Crataegus plagiosepala Pojark.


5.32. Kurpīte, dzeltenā/ Aconitum lasiostomum Reichenb.


5.33. Lakacis, šaurlapu/ Pulmonaria angustifolia L.


5.34. Mēlziede, Sibīrijas/ Ligularia sibirica (L.) Cass.


5.35. Mēnesene, daudzgadīgā/ Lunaria rediviva L.


5.36. Miešķis, krāsu/ Galium tinctorium (L.) Scop.


5.37. Miķelīte, jūrmalas/ Tripolium vulgare Ness


5.38. Mugurene, mieturu/ Polygonatum verticillatum (L.) All.


5.39. Nārbulis, sekstainais/ Melampyrum cristatum L.


5.40. Neļķe, Fišera/ Dianthus fischeri Spreng.


5.41. Neļķe, krāšņā/ Dianthus superbus L.


5.42. Neotiante, cepurainā/ Neottianthe cucullata (L.) Schltr .


5.43. Ofrīda, mušu/ Ophrys insectifera L.


5.44. Pūķgalve, Ruiša/ Dracocephalum ruyschiana L.


5.45. Retējs, Kranca/ Potentilla crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch


5.46. Retējs, pazvilu/ Potentilla anglica Laichard.


5.47. Rūgtene, ārstniecības/ Gratiola officinalis L.


5.48. Rūgtlape, Igaunijas/ Saussurea esthonica Baer ex Rupr.


5.49. Sārtene, grīņa/ Erica tetralix L.


5.50. Septiņvīre, apaļā/ Phyteuma orbiculare L.


5.51. Silpurene, meža/ Pulsatilla patens (L.) Mill.


5.52. Tofieldija, kauslapu/ Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb.


5.53. Tragantzirnis, nokarenais/ Astragalus penduliflorus Lam.


 


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības


ministrs V.Makarovs