Šodien vārdadienu svin Imgarde, Irmgarde, rītdien - Daira, Dairis
toptitle

Medību normatīvie akti

Valsts meža dienesta likums

2019-09-04 11:36
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Valsts meža dienesta likums
I nodaļa
Valsts meža dienesta struktūra un funkcijas

1.pants. Valsts meža dienests

(1) Valsts meža dienests (turpmāk — Dienests) ir zemkopības ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

(2) (Izslēgta ar 04.11.2004. likumu.)

(3) (Izslēgta ar 04.11.2004. likumu.)

(4) (Izslēgta ar 04.11.2004. likumu.)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.10.2002., 04.11.2004. un 15.03.2012. likumu, kas stājas spēkā 05.04.2012.)

2.pants. Dienesta funkcijas

(1) Dienests savas kompetences ietvaros uzrauga meža apsaimniekošanu un izmantošanu un medības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu, uzrauga un īsteno meža ugunsdzēsību un piedalās valsts meža politikas izstrādē un ieviešanā. Pārējās tā funkcijas nosaka meža apsaimniekošanu un Dienesta kompetenci reglamentējošie normatīvie akti.

(2) Dienests, pildot likumā noteiktās funkcijas, var sadarboties ar tiešās un pastarpinātās valsts pārvaldes iestādēm, nevalstisko un starptautisko institūciju un organizāciju, kā arī citiem sabiedrības un institūciju pārstāvjiem.

(15.03.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 05.04.2012.)

II nodaļa
Dienesta amatpersonu tiesības un tiesiskā aizsardzība

(Nodaļas nosaukums 04.11.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2005.)

3.pants. Dienesta amatpersonas

(1) Dienestu vada ģenerāldirektors.

(2) Dienesta amatpersonas, kas atbild par Dienesta funkciju izpildi, ir ģenerāldirektors, virsmežziņi, direktori, kā arī citas Dienesta amatpersonas.

(3) Dienesta teritoriālo struktūrvienību vadītājus un citas amatpersonas ieceļ amatā ģenerāldirektors.

(4) (Izslēgta ar 15.03.2012. likumu)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.03.2002., 10.10.2002. un 15.03.2012. likumu, kas stājas spēkā 05.04.2012.)

4.pants. Dienesta amatpersonu pienākumi

(1) Dienesta amatpersonu pienākums ir nodrošināt meža apsaimniekošanu un izmantošanu un medības reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu, pārtraukt un novērst meža apsaimniekošanu un izmantošanu un medības reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus, kā arī jebkuru citu mežam un meža zemei kaitīgu darbību.

(2) Dienesta amatpersonām, ievērojot darba īpatnības, darba laika ilgums netiek mērīts vai iepriekš noteikts.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.10.2002. un 15.03.2012. likumu, kas stājas spēkā 05.04.2012.)

5.pants. Dienesta ģenerāldirektors

(Izslēgts ar 04.11.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)

6.pants. Dienesta teritoriālās struktūrvienības vadītājs (virsmežzinis, direktors)

(Izslēgts ar 04.11.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)

7.pants. Dienesta amatpersonu tiesības

Uzraugot meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu ievērošanu, Dienesta amatpersonām savas kompetences ietvaros ir tiesības:

1) netraucēti pārbaudīt dabā, vai tiek ievērotas meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu prasības;

2) apturēt vai aizliegt to juridisko un fizisko personu rīcību, kuras pārkāpj normatīvos aktus, kā arī pārtraukt jebkuru citu mežam un videi kaitīgu rīcību, kas noteikta normatīvajos aktos;

3) pārbaudīt pārkāpēju personību apliecinošus dokumentus, nogādāt viņus policijas vai pašvaldību institūciju dienesta telpās, kā arī nodot mežpārkāpumu materiālus tiesībaizsardzības iestādēm vainīgo personu saukšanai pie atbildības likumā noteiktajā kārtībā;

4) pārbaudīt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā produkcijas ieguves, glabāšanas, pārstrādes un realizācijas vietas, transportlīdzekļus, produkcijas ieguves rīkus, pārkāpēju personisko mantu un izņemt un konfiscēt nelikumīgi iegūtos meža resursus, medību produkciju, pārkāpumu izdarīšanas rīkus, dokumentus un citus pierādījumus;

5) pieņemt lēmumus, sniegt atzinumus un izdot rīkojumus, sastādīt protokolus (aktus), izskatīt materiālus par Dienesta kompetencē esošo normatīvo aktu pārkāpumiem un, ja nepieciešams, saukt vainīgās personas pie administratīvās atbildības vai veikt citas normatīvajos aktos paredzētās darbības;

6) pieprasīt un bez maksas saņemt no juridiskajām un fiziskajām personām rakstveida un mutvārdu informāciju, kā arī iepazīties ar attiecīgajiem dokumentiem un meža stāvokli dabā;

7) anulēt nelikumīgi iegūtās vai izmantotās atļaujas, apliecības, licences un apliecinājumus;

8) veikt kokmateriālu transportēšanas dokumentācijas pārbaudi, apturēt vai aizliegt to juridisko un fizisko personu rīcību, kuras pārkāpj ar kokmateriālu transportēšanu saistīto normatīvo dokumentu prasības;

9) ja tiek pārkāptas meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu prasības, apturēt transportlīdzekļus uz mežsaimniecības un lauksaimniecības uzņēmumu ceļiem, bet transportlīdzekļus, ko izmanto kokmateriālu transportēšanai, — arī uz pašvaldību ceļiem. Amatpersonām, kuras aptur transportlīdzekļus, jābūt formas tērpā;

10) izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvo sodu par pārkāpumiem, kuru izskatīšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir piekritīga Dienestam.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.10.2002., 04.11.2004. un 15.03.2012. likumu, kas stājas spēkā 05.04.2012.)

8.pants. Dienesta amatpersonu tiesiskā aizsardzība

(1) Par Dienesta amatpersonu kavēšanu realizēt to likumīgās tiesības, par to goda aizskaršanu, pret tām vērstiem draudiem vai vardarbību, kā arī par to dzīvības apdraudējumu, tām pildot dienesta pienākumus, vainīgās personas tiek sauktas pie likumā noteiktās atbildības.

(2) Dienesta amatpersonām pašaizsardzības nolūkā ir tiesības iegādāties, glabāt, nēsāt un lietot ieročus un speciālos līdzekļus pašaizsardzībai, kā arī nēsāt un lietot Valsts policijā reģistrētos medību šaujamieročus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.10.2002. likumu, kas stājas spēkā 07.11.2002.)

III nodaļa
Dienesta amatpersonu lēmumu izpilde un to apstrīdēšanas kārtība

(Nodaļas nosaukums ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.11.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)

9.pants. Dienesta amatpersonu prasību izpilde

Dienesta amatpersonu pieņemtie lēmumi un dotie norādījumi likumā noteiktās kompetences ietvaros ir obligāti Dienesta kontrolei un uzraudzībai pakļautajām juridiskajām un fiziskajām personām, kuras nodarbojas ar meža apsaimniekošanu, meža izstrādi, kokmateriālu transportēšanu un rekreācijas pasākumu veikšanu mežā, medībām vai medījamo savvaļas dzīvnieku turēšanu nebrīvē.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.10.2002. likumu, kas stājas spēkā 07.11.2002.)

10.pants. Dienesta amatpersonu izdoto administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

Dienesta amatpersonu izdotos administratīvos aktus (izņemot lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās) un faktisko rīcību var apstrīdēt un pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likumu šādā kārtībā:

1) Dienesta teritoriālo struktūrvienību amatpersonu pieņemtie lēmumi un izdotie rīkojumi apstrīdami attiecīgās teritoriālās struktūrvienības vadītājam (virsmežzinim, direktoram);

2) Dienesta teritoriālo struktūrvienību vadītāju (virsmežziņu, direktoru) pieņemtie lēmumi un izdotie rīkojumi apstrīdami ģenerāldirektoram;

3) ģenerāldirektora pieņemtie lēmumi un izdotie rīkojumi pārsūdzami tiesā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.11.2004. un 15.03.2012. likumu, kas stājas spēkā 05.04.2012.)

IV nodaļa
Dienesta nodrošinājums

11.pants. Dienesta amatpersonu (darbinieku) sociālās garantijas

(Izslēgts ar 01.12.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2010.)

12.pants. Dienesta nodrošinājums

(1) Dienesta finanšu līdzekļus veido:

1) dotācija no valsts budžeta vispārējiem ieņēmumiem;

2) ieņēmumi no Dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi.

(2) Savu uzdevumu veikšanai Dienests tiek nodrošināts ar nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem (transports, sakari).

(3) Dienests ir atbrīvots no tiesas izdevumiem prasībās par to zaudējumu atlīdzināšanu, kas radušies, pārkāpjot meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošos normatīvos aktus, ja šos zaudējumus piedzen par labu valstij.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.11.2004. un 15.03.2012. likumu, kas stājas spēkā 05.04.2012. Grozījumi otrajā daļā stājas spēkā 01.01.2013. Sk. Pārejas noteikumu 4.punktu)

13.pants. Dienesta amatpersonu apliecības un atšķirības zīmes

(1) Dienesta amatpersonai un darbiniekam ir dienesta apliecība.

(2) Dienesta amatpersonas, pildot dienesta pienākumus, nēsā dienesta formas tērpu vai atšķirības zīmi. Formas tērpa un atšķirības zīmju paraugu un nēsāšanas kārtību nosaka Valsts meža dienests.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.10.2002. likumu, kas stājas spēkā 07.11.2002.)

Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets līdz 2000.gada 1.februārim pieņem noteikumus attiecībā uz šā likuma izpildi.

2. Ar šā likuma spēkā stāšanos Valsts meža dienests ir to Valsts meža dienesta pienākumu un saistību pārņēmējs, kuras Valsts meža dienestam bija līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, izņemot:

1) pienākumus attiecībā uz valsts mežu apsaimniekošanu, meža resursu realizāciju valsts mežos un meža atjaunošanu valsts mežos;

2) saistības, kas izriet no mežizstrādes līgumiem, kuri noslēgti līdz 1998.gada 28.maijam saskaņā ar Ministru kabineta 1995.gada 7.novembra noteikumiem nr.335 "Noteikumi par kārtību, kādā noslēdzami ilgtermiņa mežizstrādes līgumi";

3) saistības, kas izriet no pirkuma līgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar Ministru kabineta 1998.gada 25.augusta noteikumiem nr.319 "Cirsmu un atsevišķu koku izsoles noteikumi";

4) saistības, kas izriet no meža atjaunošanas darbiem, kuri garantēti ar drošības naudu saskaņā ar Ministru kabineta 1995.gada 24.janvāra noteikumiem nr.25 "Meža atjaunošanas noteikumi";

5) saistības, kas izriet no medību platības nomas līgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar Ministru kabineta 1995.gada 6.augusta noteikumiem nr.251 "Medību noteikumi".

3. Pārejas noteikumu 2.punktā noteiktās saistības, kuras nepārņem Valsts meža dienests, pārņem valsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Grozījums šā likuma 12.panta otrajā daļā, kas paredz vārdu “bet Dienesta amatpersonas — ar dienesta šaujamieroci” izslēgšanu, stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

(15.03.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 05.04.2012.)

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 25.novembrī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 1999.gada 15.decembrī